79. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 77. i 78. sjednice Odbora;
1. Prijedlog radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2024. godinu;
2. Prijedlog izvješća o radu Odbora za europske poslove za 2023. godinu;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 2001/110/EZ o medu, 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, 2001/113/EZ o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi i 2001/114/EZ o određenim vrstama ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi COM (2023) 201 – D.E.U. br. 23/013;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o biljkama dobivenima određenim novim genomskim tehnikama te o hrani i hrani za životinje od njih i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625  COM (2023) 411 – D.E.U. br. 23/015;
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji i stavljanju na tržište biljnog reprodukcijskog materijala u Uniji, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031, 2017/625 i 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ (Uredba o biljnom reprodukcijskom materijalu) COM (2023) 414 – D.E.U. br. 23/023;
6. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji i stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031 i 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/105/EZ (Uredba o šumskom reprodukcijskom materijalu) COM (2023) 415 – D.E.U. br. 23/024;
7. Razno.