47. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 46. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA, IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE;
9. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) prestanku prava na plaću
b) priznavanju prava na razliku plaće
c) prestanku prava na zastupnički paušal
d) prestanku prava na naknadu za odvojeni život
10. RAZNO.