61. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 60. sjednice;             
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i:  

Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:    
  
    -   Hrvatske vode
    -   Hrvatske ceste d.o.o.
    -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-   Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
    -   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    -   Centar za restrukturiranje i prodaju
    -   Hrvatske autoceste d.o.o.
    -   HŽ Infrastrukturu d.o.o.
    
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.