65. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 64. sjednice Odbora; 
1. Stajalište Republike Hrvatske o paketu mjera za jačanje demokracije i zaštitu integriteta izbora Europske komisije COM (2021) 731, COM (2021) 732, COM (2021) 733 i COM (2021) 734 - D.E.U. br. 21/029;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka („strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja”) COM (2022) 177 – D.E.U. br. 21/050;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu i oduzimanju imovine COM (2022) 245 – D.E.U. br. 21/051;
4. Razno.