102. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i:  
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023.  godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:      
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste d.o.o.
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste d.o.o.
-    HŽ Infrastrukturu d.o.o.;

2.  KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497; 
3.  RAZNO.