89. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 88. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 445; 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417; 
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 310.