26. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama COM (2021) 93 – D.E.U. br. 20/028;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji (akt o umjetnoj inteligenciji) i izmjeni određenih zakonodavnih akata unije COM (2021) 206 – D.E.U. br. 20/029;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava COM (2021) 102 – D.E.U. br. 20/004;
4. Razno.