11. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 10. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 72; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 54;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P. Z. br. 56; 
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57;
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P. Z. br. 58;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73.