7. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA UPRAVLJAČKOG ODBORA ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA;
9. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O:
a) priznavanju prava na plaću,
b) prestanku prava na razliku plaće,
c) priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal,
d) priznavanju prava na naknadu za odvojeni život; 
10. RAZNO.