8., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Odbora; 
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2019. GODINU – podnositeljica: Financijska agencija;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ZA 2018. GODINU – podnositelj: Državni ured za reviziju;
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. GODINU – podnositelj: Državni ured za reviziju;                                          
5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ – podnositelj: Državni ured za reviziju;
6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA – podnositelj: Državni ured za reviziju;
7. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja COM (2020) 314  - D.E.U. BR. 20/009;
8. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2016/1011 U POGLEDU IZUZEĆA ODREĐENIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI DEVIZNOG TEČAJA TREĆIH ZEMALJA I ODREĐIVANJA ZAMJENSKIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA ODREĐENE REFERENTNE VRIJEDNOSTI KOJE SE PRESTAJU PRIMJENJIVATI COM (2020) 337 – D.E.U br. 20/010;
9. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU RADI POTPORE OPORAVKU OD PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 COM (2020) 282 I PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U POGLEDU PRILAGODBI SEKURITIZACIJSKOG OKVIRA RADI POTPORE GOSPODARSKOM OPORAVKU U KONTEKSTU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 COM (2020) 283 -  D.E.U. 20/011;
10. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE 2014/65/EU U POGLEDU ZAHTJEVA ZA INFORMACIJE, UPRAVLJANJA PROIZVODIMA I OGRANIČENJA POZICIJA RADI POTPORE OPORAVKU OD PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 COM (2020) 280 – D.E.U.20/012;
11. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1129 U POGLEDU PROSPEKTA EU-A ZA OPORAVAK I CILJANIH PRILAGODBI ZA FINANCIJSKE POSREDNIKE RADI POTPORE OPORAVKU OD PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 COM (2020) 281  - D.E.U. 20/013.