5. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, podnose se i:  
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za  2021. i 2022. godinu za:      
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Hrvatske autoceste
- Autocestu Rijeka-Zagreb
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50;
3. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu  podnose se i:
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste 
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   
- Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste
- Autocestu Rijeka – Zagreb
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastrukturu;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br.51;
5. USVAJANJE ZAKLJUČAKA SA 4. SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU, održane 26. listopada 2020.;
6. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU U UPRAVNI ODBOR ZAKLADE "HRVATSKA ZA DJECU".