4. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVASKOGA SABORA; 
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE; 
6.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O:  
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću,
b)    priznavanju i prestanku prava na razliku plaće,
c)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal,
d)    priznavanje prava na naknadu za odvojeni život,
e)    priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti (6+6),
f)    priznavanju i prestanku prava na naknadu do iznosa najviše dviju plaća;
7.    RAZNO.