Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o turizmu, prvo čitanje, P.Z. br. 547 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 20. rujna 2023. Prijedlog zakona o turizmu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2023. godine.         
Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Predstavnik Ministarstva turizma i sporta uvodno je kazao kako predloženi Zakon o turizmu predstavlja posljednji korak cjelovite reforme turizma, a koja se ogleda kroz Strategiju razvoja održivog turizma do 2030., novi Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. te Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji definira daljnju reformu sustava turizma u smjeru održivosti.

Zakonom se uređuje sustav turizma, upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, osiguravanje održivosti, sustav prikupljanja, praćenja i analize podataka, sustav upravljanja destinacijom te sektorski specifičan sustav poticanja, praćenja i analize ulaganja u turizmu. Definiraju se destinacija, djelatnosti, usluge u turizmu i dionici. 

Prijedlogom zakona o turizmu osniva se i Vijeće za upravljanje razvojem turizma na čelu s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Vijeće se osniva radi ostvarenja strateških ciljeva te učinkovitijeg planiranja i provedbe turističkih politika. Osniva se i Znanstveni i stručni savjet, koji osniva ministar odlukom kao savjetodavno tijelo. 

Turističke zajednice dobivaju novu ulogu u upravljanju destinacijom (Destination management organization – DMO), a upravljanje destinacijom predviđeno je kroz njihovu horizontalnu i vertikalnu povezanost.
Kao alati za osiguranje održivosti određuju se satelitski račun turizma, sustav satelitskih računa održivog turizma, izračun prihvatnog kapaciteta te integrirani informacijski sustav turizma. 

Jedinicama lokalne i regionalne samouprave dani su važni alati za upravljanje turizmom u skladu s njihovim potrebama i resursima i to kroz ovlast za donošenje odluka o broju i vrsti ugostiteljskih objekata, o projektima važnim za razvoj destinacije te kroz odluke o upravljaju turističkim tokovima i uvođenju turističkog ekološkog doprinosa. 

Uvodi se i obveza izrade izračuna prihvatnih kapaciteta za Indeks turističke razvijanosti I i II, a izračun postaje temelj i za donošenje  prostornih planova. 

Kako bi se i poduzetnike dodatno usmjerilo na održivost uspostavlja se i pravni temelj za donošenje sektorskog programa poticanja ulaganja u turizmu. Cilj je usmjeriti ulaganja poduzetnika u zelenu i održivu gradnju, energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije te primjenu načela kružnog gospodarstva.  

Definira se i fond za turizam temeljem Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. 

U raspravi je posebno istaknuto pitanje metodologije izračuna prihvatnih kapaciteta, odnosno da li je ona univerzalna kao i na koji rok se donose planovi upravljanja destinacijom. Predstavnik predlagatelja potvrdio je kako se planovi upravljanja destinacijom donose na rok od 4 godine, a metodologija će biti definirana pravilnikom te će biti univerzalna. 

Neki članovi Odbora osvrnuli su se i na reguliranje državnih potpora za aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH u korist razvoja djelatnosti u turizmu koje se mogu dodijeliti ako je vrijednost početnog ulaganja najmanje 3.000.000,00 eura te su ocijenili kako će navedeno biti teško provedivo s obzirom da je registar državne imovine potpuno nefunkcionalan. 

Predstavnik predlagatelja kazao je kao je dio zakona kojim se uređuje navedeno pitanje usko usklađen sa novim Zakonom o raspolaganju državnom imovinom. 

Nadalje, iznesena je primjedba kako je e-savjetovanje o predloženom Zakonu provedeno na vrhuncu turističke sezone te kako nije bilo dovoljno vremena za očitovanje svih zainteresiranih. 

Članovi Odbora osvrnuli su se i na donošenje odluka o redukciji prihvatnih kapaciteta te su uputili pitanje da li to znači i gašenje istih ili odlazak u sivu zonu, odnosno izvan legalnog sustava. Odluke moraju biti donesene na temelju studije prihvatnih kapaciteta, pojašnjeno je od strane predstavnika predlagatelja. 
Istaknut je i problem domaćih turista u kontekstu njihove kupovne moći u odnosu na strane goste, a bilo je riječi i o opredijeljenosti jedinica lokalne samouprave o tome kakvu destinaciju žele.

Upozoreno je i na moguću neustavnost članka 31. Zakona kojim u upravljanju održivim razvojem turizma u destinaciji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju plana upravljanja destinacijom može donijeti odluku u kojoj će nekome zabraniti rad. 

Raspravljalo se i o posebnim uvjetima za dodjelu državnih potpora za početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti za koju je predviđen iznos od najmanje 150.000,00 eura do 1.000.000,00 eura, pri čemu se stopa poreza na dobit umanjuje za 50 posto od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od početka ulaganja te je izražena napomena kako je potrebno razmisliti o smanjenu iznosa početnog ulaganja s obzirom da je navedeni iznos, za primjerice kontinentalni turizam, jedno vrlo ozbiljno ulaganje. Predloženo je spuštanje cenzusa na 50.000,00 eura. 

Također je bilo riječi i o planu upravljanja destinacijom, posebice u kontekstu udruženih jedinica lokalne samouprave. Postavljeno je pitanje kada su već formirane turističke destinacije od više jedinica lokalne samouprave, postoji li mogućnost da promjenom vlasti jedne od njih padne i plan upravljanja. Potvrđeno je kao je udruživanje ovakvog tipa poželjno jer se sagledava šira destinacija i dijeli zajednička turistička politika, a predviđen je i potpis međusobnog sporazuma, a odluku mora usvojiti Regionalna koordinacija koja pomaže provođenju turističkih politika koje su usuglašene. Kada se plan donese on je na snazi sljedeće četiri godine, istaknuo je predstavnik predlagatelja. 

Nakon provedene rasprave Odbor za turizam je sa (5 glasova „ZA“, 1 PROTIV“ i 3 “SUZDRŽANA“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKLJUČKA

1.  Prihvaća se Prijedlog zakona o turizmu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da         ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora. 
                                                                                                                     

                                                                                                                                PREDSJEDNIK ODBORA                                                                                                           
                                                               prof. dr. sc. Branko Grčić