Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Odbor  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  35. sjednici  održanoj 24. rujna 2014. godine Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. srpnja 2014. godine. 

Sukladno odredbi članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o predloženoj Odluci proveo kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju, predstavnik predlagatelja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje je i nositelja izrade Plana, rekao je da se predmetnom Odlukom predlaže temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012 i 80/2013), a u vezi s člankom188. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013), donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Informirao je da je predmetni Plan prošao postupak četiri prethodne rasprave, 2004.; 2006., 2007. i 2013. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana trajala je od prosinca 2013. do siječnja 2014. godine i pritom je evidentirano 180 očitovanja, prijedloga i primjedbi, od čega je prihvaćeno 94, djelomično 34,  a nisu prihvaćena 52 podneska.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda  za prostorni razvoj u stručnom je i detaljnom prikazu Plana istaknula geografske, krajobrazne, kulturološke osobitosti Parka, te potrebu zaštite i očuvanja zatečenih prirodnih vrijednosti i očuvanja biljnih i životinjskih staništa. Prema zonama zaštite prirode, prostor se dijeli na zonu stroge zaštite koja obuhvaća 0,21% površine Parka, zonu aktivne zaštite s obuhvatom od 89,71% površine Parka i na zonu korištenja od 10,08% površine. Spomenula je da područje Parka zauzima površinu od 333 km2 i da je  smješten u zapadnom dijelu Republike Hrvatske, uz granicu s Republikom Slovenijom, odnosno da većim dijelom zauzima područje Zagrebačke županije, a manjim područje Karlovačke županije. Navela je osobitosti naselja i arhitekturu gradnje, te naglasila podatak o broju naselja (132) i stanovnika u prošlosti s obzirom na sadašnje stanje i stalnu tendenciju pada broja stanovnika, te podatak da 35% stambenih jedinica služi za povremeno stanovanje. Unutar Parka nema prometnica kategoriziranih u državne ceste, ali se za određeni dio ceste planirana takva kategorizacija.  

U raspravi je istaknuta potreba što skorijeg donošenja Prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje vezano uz višegodišnji proces provođenja prethodnih rasprava, i unatoč činjenice što Park obuhvaća prostor dvije županije i uvažavanja potreba za  usklađivanjem interesa zaštite krajobraza, djelatnosti stanovništva. Također je postavljeno pitanje vezano uz kategorizaciju dijela ceste u državnu što je u suprotnosti s načelima koja se odnose na zaštitu prirode Natura 2000.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

   
           ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE
             ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka , predsjednika Odbora.

 PREDSJEDNIK ODBORA

 Zdravko Ronko