Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 28. sjednici, održanoj 13. prosinca 2022.godine, raspravljao je o Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu koje je Hrvatskom saboru dostavilo Povjerenstvo za rad po pritužbama, aktom od 28. rujna 2022. godine. 
Sukladno članku 79. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u svezi s člankom 5. c Zakona o policiji,  Odbor je Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela.
Predstavnici Povjerenstva uvodno su pojasnili postojeći pravni okvir za rad Povjerenstva kao tijela nadležnog za provođenje građanskog nadzora po pritužbama građana na rad policije. Povjerenstvo je tijekom 2021. godine održalo 11 sjednica te je riješeno 222 predmeta od kojih je 25 zaprimljeno 2021. godine, a ostali su iz prethodnih godina. Ukazano je na velik nerazmjer između broja pritužbi koje su upućene MUP-u i broja pritužbi koje su upućene Povjerenstvu nakon postupanja MUP-a. U 2021. godini MUP je zaprimio 1919 pritužbi, a nakon postupanja MUP-a 25 pritužbi upućeno je povjerenstvu. Od ukupno 222 pritužbe utemeljeno je njih 23 ili 10,4% djelomično utemeljeno 26 ili 11,7%, a neutemeljeno 143. Po ostalim pritužbama postupak je obustavljen ili su pritužbe izvan nadležnosti Povjerenstva. Povjerenstvo je navelo preporuke da o postupanju po pritužbama MUP informira građane i osigura jasnu uputu o pravnom lijeku, te da se u postupanju MUP-a po nepotpunim pritužbama omogući građanima dopuna pritužbe, u skladu sa pravom građana na informiranost i dobro upravljanje. Ukazano je kako Povjerenstvo ima otvorenu adresu elektroničke pošte koju administriraju policijski službenici, a članovi Povjerenstva ne mogu pristupiti sandučiću elektroničke pošte već policijski službenik elektroničku poštu prosljeđuje predsjedniku Povjerenstva. Napomenuto je da bi trebalo razmotriti mogućnost rada na daljinu na neklasificiranim novim predmetima koje zaprima Povjerenstvo i članovima Povjerenstva omogućiti pristup Informacijskom sustavu MUP-a u dijelu koji se odnosi na pritužbe građana koje su upućena Povjerenstvu.
Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova istaknuo je važnost Povjerenstva kojim se povećava povjerenje građana u rad policije te najavio dodatno razmatranje mogućnosti koje mogu unaprijediti rad Povjerenstva, sukladno prijedlozima istaknutima u Izvješću. 
U raspravi je izneseno da je potrebno dodatno usmjeriti napore na promociju građanskog nadzora te  omogućiti građanima informiranost i olakšati podnošenje pritužbi. Također, ukazano je i na potrebu drugačijeg uređenja postupka upućivanja pritužbi građana Povjerenstvu putem korisničkog pretinca MUP-a. Istaknuta je važnost širenja informacija i svijesti građana o građanskom nadzoru nad radom policije, važnost suradnje povjerenstva sa Ministarstvom unutarnjih poslova, kao i suradnje Povjerenstva sa drugim tijelima javnih vlasti i udruga iz područja zaštite ljudskih prava te potrebu za proaktivnom objavama informacija o radu Povjerenstva. 
U raspravi su podržane preporuke Povjerenstva za unaprjeđenje rada Povjerenstva koje su navedene u poglavlju 3. Ocjena stanja i  prijedlozi za unaprjeđenje rada Povjerenstva za rad po pritužbama, točke II – VII, u Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu, o čemu je donesen zaključak koji će se uputiti Vladi Republike Hrvatske.   

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je jednoglasno (8 glasova „ZA“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći Z A K L J U Č A K

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Zlatko Hasabegović, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Milorad Pupovac