Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 43. sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

Polazeći od svog djelokruga utvrđenog Poslovnikom Hrvatskoga sabora, Odbor je u raspravi detaljnije razmotrio one dijelove Prijedloga izmjena i dopuna državnog proračuna koji se odnose na financiranje programa i aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te na zaštitu i promicanje ljudskih prava.

U raspravi je izraženo nezadovoljstvo činjenicom da se predloženim rebalansom državnog proračuna nastavlja tendencija smanjenja sredstava namijenjenih programima i aktivnostima koje predstavljaju temeljne pretpostavke za ostvarivanje Ustavom i zakonima Republike Hrvatske zajamčenih prava nacionalnih manjina. 

Od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2002. godine, sredstva za njegovu provedbu, koja Savjet za nacionalne manjine raspoređuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, postepeno su se povećavala do 2009. godine, od tada konstantno opadaju. Iznos predložen rebalansom je za 2.645.000 kn ili 7,3% manji od onog predviđenog u proračunu za 2014.godinu. U odnosu na 2013. godinu, iznos predviđen rebalansom je manji za 13%, a za 18% od iznosa osiguranog u 2012. godini, odnosno na razini je sredstava osiguravanih prije 8 godina (u razdoblje 2006./2007. godine).

Smanjuje se i iznos  koji se u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osigurava za poticaje obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje izrade i nabave udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te za druga nastavna sredstava i pomagala u funkciji te nastave. Za navedene potrebe sredstva se smanjuju od prvobitno planiranih 2.181.713 kn na 1.581.713 kn, odnosno za 600.000 kn ili  za 27,5%.

Iako sredstva za predškolski odgoj djece pripadnika nacionalnih manjina ostaju na ranije planiranom iznosu, upozoreno je da ona u pojedinim predškolskim ustanovama mogu pokriti troškove tek za 8 mjeseci.
Isto tako smanjuju se i sredstva predviđena za pojedine aktivnosti provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020., kao i sredstva za Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma namijenjena poticanju zapošljavanja koja se od ranije planiranih 9.100.000 kn smanjuju na 2.216.000 kn, odnosno  za 6.884.000 kn ili 75,6%.

Naglašeno je da se u svim naprijed navedenim slučajevima radi o minimalnim uštedama za proračun, ali o smanjenjima koja imaju ozbiljne posljedice za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a moguće su i teškoće u provedbi pojedinih međudržavnih (bilateralnih) sporazuma kojima su zajamčena prava nacionalnih manjina.

Ukazano je i na smanjenje sredstva za Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 4,7%, a osobito na smanjenje sredstava predviđenih za poticaje za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH za 2.000.000 kn (10%).

Zatraženo je također objašnjenje predloženog smanjenja sredstava za obnovu i izgradnju u ratu oštećenih stambenih jedinica. Ova sredstva se smanjuju za 21.376.005 kn (od 56.876.005 na 35.500.000 kn) odnosno za 37,6%, iako se konstantno upozorava da je došlo do zastoja u obnovi.

Kada su u pitanju sredstva predviđena za promicanje i zaštitu ljudskih prava upozoreno je također na negativne učinke predloženih smanjenja, osobito kada se radi o sredstvima za urede pravobranitelja. I u ovom slučaju predložena smanjenja predstavljaju iznimno male uštede za proračun, ali s osjetnim posljedicama za funkcioniranje tih ureda, kojima se obraćaju brojni pojedinci za pomoć u zaštiti temeljnih ljudska prava. Pravobraniteljice upozoravaju da niti sredstva predviđena u proračunu nisu bila dovoljna za obavljanje osnovnih funkcija ureda, a predložena smanjenja još više će otežati situaciju (nema mogućnosti ne samo za zapošljavanja novih kadrova potrebnih uredima nego niti mogućnosti zamjene onih koji su otišli u mirovinu ili su na bolovanju).
 
Upozoreno je i na potrebu da se čim prije osiguraju sredstva za izvođenje radova kojima bi se omogućio fizički pristup osobama s invaliditetom državnim tijelima. Riječ je o problemu na koji se godinama upozorava, ali je u tom pogledu učinjeno vrlo malo, iako se ne radi o investicijama koje zahtijevaju značajnija sredstva. 

Zaključno je zatraženo da predlagatelj još jednom razmotri predložene restrikcije na stavkama koje se odnose na zaštitu zajamčenih prava nacionalnih manjina i promicanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 „za“ i  1 „suzdržan“) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  ZA 2014. GODINU

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika  Odbora.

                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                dr.sc. Furio Radin