Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 25. sjednici Odbora, održanoj  27. svibnja 2021. raspravljao je o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 26. listopada 2020.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/20-12/137, Urbroj:50301-04/12-21-4 od 14. siječnja 2021.

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance, kojom je obuhvaćeno Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te 20 zdravstvenih ustanova, od kojih pet kliničkih bolničkih centara, tri kliničke bolnice, jedna klinika, deset općih zdravstvenih ustanova i jedna specijalna zdravstvena ustanova, koje su koncem 2018. imale uređaje magnetske rezonance. Predmet revizije bile su njihove aktivnosti u vezi s vođenjem liste čekanja i upravljanjem listama čekanja za postupke magnetske rezonance te nadzorom nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocijenio je da je upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance u sedam bolnica učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja (KB Dubrava, OŽB Pakrac, KB Merkur, OB Koprivnica, SB Thalassotherapia Opatija, OB Pula i Klinika za dječje bolesti Zagreb), jer su utvrđeni određeni propusti koji ne utječu bitno na upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance, dok je u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u te 13 bolnica djelomično učinkovito, jer su utvrđene značajnije nepravilnosti i propusti u vezi s vođenjem lista čekanja, osiguravanjem jednakog tretmana pacijenata u pristupu postupcima magnetske rezonance te funkcioniranjem sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.

Svi članovi Odbora pohvalili su predmetno Izvješće smatrajući ga cjelovitim i sveobuhvatnim, pogotovo stoga što ne samo da detektirana određene nedostatke i nepravilnostima, nego i daje određene naloge i preporuke za njihovo otklanjanje. Tako su za nepravilnosti i propuste dane 232 preporuke bolnicama, Ministarstvu zdravstva i HZZO-u. 
U raspravi su se složili da  problem nije jednoznačan i kratkotrajan te da ovisi o više faktora. S tim u vezi, mišljenja su da sustav treba svakako unaprijediti i poboljšati uvođenjem jasnih pravila, odnosno određivanjem kriterija za upućivanje na pretrage takve vrste. Prvi korak tome je svakako izrada kliničkih smjernica, od strane Ministarstva zdravstva i stručnih društava, koje bi propisivale potrebne pretrage i postupke kod magnetske rezonance ili nekih drugih postupaka, a radi racionalnije uporabe svih medicinskih uređaja.

U svrhu transparentnosti upravljanja listama čekanja te jednakog tretmana pacijenata, u skladu s utvrđenim stupnjem hitnosti, bolnice bi trebale za svakog uvrštenog pacijenta na listi čekanja koja se objavljuje na mrežnim stranicama bolnice, imati oznaku radi li se o prvom ili kontrolnom pregledu, djetetu, hitnom terminu u vezi s malignom ili hematološkom bolešću, predtransplantacijskom obradom ili medicinski uvjetovanom terminu, što sada većina bolnica nema.

Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (9 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k
Prihvaća se
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                           

PREDSJEDNICA ODBORA 
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.