Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu rezolucije o  Izvješću o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u EU u kontekstu zdravlja žene, predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 50. sjednici održanoj 24. veljače 2022. raspravljao je o Prijedlogu rezolucije o  Izvješću o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u EU u kontekstu zdravlja žene, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika Hrvatskih suverenista aktom od 25. lipnja  2021. 
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom dijelu predlagatelj je objasnio razloge za podnošenje ovog prijedloga Rezolucije. Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i obrazovanju, smatraju jednim od najvažnijih zadataka moderne države. Kako je istaknuo, Republika Hrvatska se zalaže za poštivanje ljudskih prava u Hrvatskoj i u inozemstvu, a nadležnost u području zdravstvene zaštite je pod isključivom ingerencijom Republike Hrvatske prema članku 168. stavku 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i nije prenesena na Europsku uniju. Predlagatelj je mišljenja da treba pozdraviti svaki napor bilo kojeg subjekta da se institucijama Republike Hrvatske pruži nepristrana i stručna pomoć utemeljena na dokazima čak i u onim domenama koje spadaju u isključivu nadležnost institucija Republike Hrvatske. 
Predlagatelj smatra da bi donošenjem predložene Rezolucije Hrvatski sabor čvrsto stao iza činjenice da pitanja koja se tiču zdravstvene politike i obrazovanja spadaju u nadležnost nacionalnih država, članica Europske unije. Smatraju da izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u EU u kontekstu zdravlja žena krši načelo supsidijarnosti i prekomjerno prelazi nadležnost Europskog parlamenta. Stoga se odredbe ovog Izvješća neće ni na koji način primjenjivati unutar nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske. Hrvatska cijeni napore Europskog parlamenta da aktivno pomaže državama članicama i potiče ih na neprestani rad na poboljšanju stanja u zdravstvu i obrazovanju, a posebno u zdravstvu i obrazovanju žena. Hrvatska smatra svojim prioritetom razvoj što kvalitetnije zdravstvene zaštite i obrazovanja, kao i poštivanje ljudskih prava.
Obrazlažući mišljenje Vlade RH na navedeni akt predstavnik Ministarstva zdravstva istaknuo je da Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje predloženog  jer je navedena Rezolucija Europskog parlamenta donesena na temelju članka 54. Poslovnika Europskog parlamenta (izvješća o vlastitoj inicijativi) i ne predstavlja zakonodavni akt Europskog parlamenta, odnosno akt donesen u zakonodavnom postupku koji bi se mogao odnositi na zakonodavstvo Republike Hrvatske. Također, Vlada Republike Hrvatske ističe da se, u skladu s točkom 77. navedene Rezolucije Europskog parlamenta, ona upućuje Vijeću i Komisiji, a ne vladama država članica, te pred države članice ne postavlja nikakve obvezujuće mjere. Nadalje, u dostavljenom tekstu Prijedloga rezolucije iznosi se stav da Izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima EU u kontekstu zdravlja žena krši načelo supsidijarnosti i prekomjerno prelazi nadležnost Europskog parlamenta. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske ukazuje kako, prema članku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europska unija može poduzeti djelovanja kojima se podupiru, koordiniraju ili dopunjuju djelovanja država članica Europske unije, između ostaloga i u području zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi. 
U raspravi većina članova Odbora bila je mišljenja da je zdravstvena politika Republike Hrvatske suvremena te da svakako vodi računa o zdravlju i dobrobiti žena, prije svega u vezi s njihovim seksualnim i reproduktivnim zdravljem. Također, pravo na priziv savjesti jedno je od radnih prava liječnika regulirano i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, od Ustava preko Zakona o liječništvu, pa do Kodeksa medicinske etike i deontologije.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom glasova  (2 „za“, 4 „protiv“ i 2 „suzdržan“) nisu podržali PRIJEDLOG REZOLUCIJE O  IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENE 
    
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.