Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, prvo čitanje, P.Z. br. 223

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 39. sjednici Odbora održanoj 24. studenoga 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, prvo čitanje, P.Z. br. 223, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o ovom Prijedlogu zakona provedena je objedinjeno s Prijedlogom zakona o djelatnosti psihoterapije, Prijedlogom zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti i Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da se ovim zakonskim prijedlogom, sukladno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 47/20.), kojim su u nacionalno zakonodavstvo prenesene odredbe Direktive (EU) 2018/958 koja utvrđuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti, uređuje ovo područje i sprječava uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. 

Slijedom navedenog, uočena je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada kojima će se isti, između ostalog, uskladiti i sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 107/07. i 118/12.), Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, br. 22/13., 41/16., 64/18., 47/20. i 20/21.), kao i s ostalim zakonima o reguliranim profesijama u djelatnosti socijalne skrbi. Također, potrebno je jasnije urediti rad i ovlasti Hrvatske komore socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komore) te otkloniti određene dvojbe nastale prilikom izrade njezinih općih akata. 

U raspravi, pojedini članovi Odbora izrazili su svoje nezadovoljstvo što tijekom savjetovanja o Prijedlogu zakona nisu prihvaćena mišljenja stručnih komora te su bili mišljenja da navedene izmjene i dopune nisu svrsishodne, štoviše da su usmjerene isključivo na ograničavanje samostalnosti i neovisnosti Komore. Većina članova Odbora bila je suglasna da bi ove promjene trebale pridonijeti jačanju sustava socijalne skrbi općenito, djelatnosti socijalnog rada, boljoj organizaciji, sveobuhvatnijoj zaštiti korisnika te boljoj kvaliteti i dostupnosti usluga.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (7 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći 

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da  ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.         


POTPREDSJEDNICA ODBORA
prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.