Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, prvo čitanje, P.Z. br. 182

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 22. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je primjena  Zakona o poljoprivrednom zemljištu u praksi pokazala  da postoje zapreke koje otežavaju i usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovim Zakonom predlažu se izmjene odredbi koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje će Programe za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske morati izraditi u roku od tri mjeseca te u roku od tri mjeseca od dobivanja suglasnosti na Program raspisati natječaj za slobodno poljoprivredno zemljište. Nadalje naglašeno je da bi postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem trebali  postati efikasniji primjenom digitalizacije, a kod prodaje državnog zemljišta dodan je kriterij graničnog zemljišta čime se omogućuje okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Odbora je navela primjer općine Bilje čiju je predstavku Odbor zaprimio, a u kojoj se navodi da općina Bilje ima veliku površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i to dobrim djelom unutar ekološke mreže zaštićenih područja Natura 2000, unutar i oko Parka prirode Kopački rit te područja Regionalnog parka Mura- Drava. Općina Bilje usmjerena je  na razvoj turizma zasnovan na ponudi proizvoda lokalnih ekoloških proizvođača, a sve to polazeći od činjenice da veliki broj OPG – ova registriran kao ekološki ( 1000 ha), te na osnovu toga predlažu da u Zakonu postane prepoznatljiva zaštita ekološkog načina proizvodnje te da se raspolagatelji državnog poljoprivrednog zemljišta ( jedinice lokalne / regionalne samouprave) obvežu da kroz Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta zaštite ta područja, odnosno odrede površine za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Predstavnik predlagatelja je naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede sve pristigle prijedloge i primjedbe dobivene tijekom javne rasprave razmotriti do drugog čitanja.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 „za“, 2 „suzdržana“, 2 „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Sandru Benčić, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Sandra Benčić