Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, P.Z.E. br. 33

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 30. rujna 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, P.Z.E. br. 33, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. rujna 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    kroz cijeli tekst propisa potrebno je uskladiti pisanje rokova (30 dana / mjesec dana, dvije godine / 24 mjeseca). Također, riječi: „ako je primjenjivo“ odnosno riječi: „ovisno što je primjenjivo“ potrebno je brisati jer su neprimjerene normativnom dijelu teksta u hrvatskom zakonodavstvu

-    članak 4. – u stavku 2. potrebno je doraditi uvodnu rečenicu (Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju…). Načelno, u pojmovniku bi trebalo odrediti značenje koje pojedini pojmovi imaju a ne pozivati se na kasnije članke u kojima se o njima govori.
    U točki 27. kao i ostalom dijelu članka potrebno je navesti „u skladu s odredbama glave…“ (isto u člancima 20., 43., 83., 87. i 102.). 
    U točki 92. potrebno je kod pojma „radni dan“ izuzeti i „blagdane“. 
    U točki 97. riječi: „za potrebe“ potrebno je zamijeniti riječima: „u smislu odredbi glave / članka / stavka“ (isto u člancima 8., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 35., 71., 121., 126. i 136.). 
    U točki 99. Riječ: „barem“ je suvišna (osobito kod nabrajanja, isto u člancima 8., 15., 16., 83. i 122.). 
    U točki 107. potrebno je preispitati radi li se o programu ili planu

-    članak 5. – u naslovu članka brisati riječi: „za primjenu ovoga Zakona“

-    članak 14. – u stavku 3. potrebno je preispitati pozivanje na odredbu članka 20. stavka 24. s obzirom da članak 20. ima samo 4. stavka

-    članak 18. – u stavku 3. i 4. radi se o „informacijama iz članka 14.“ (s obzirom na sadržaj stavka 2.). 
U stavku 3. potrebno je ispraviti pozivanje na odredbu ("iz „stavka 2. točaka 2. do 5. ovoga članka“), uvijek se prvo navodi veća zatim manja strukturalna jedinica (isto u članku 80. stavku 4.). 
U stavku 19. potrebno je precizirati o kojoj se odluci radi, a u stavku 27. precizirati koji se postupak iz ovoga članka primjenjuje

-    članak 19. – u stavku 1. točki 4. potrebno je navesti „nakon utvrđenja uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona“. 
U točki 6. potrebno je preispitati pozivanje na odredbu stavka 2. ovoga članka. 
U točki 14 . suvišne su riječi: “gdje je to primjereno“.

-    članak 23. – u stavku 14. ispred broja 13. potrebno je dodati riječ: “stavka“. Nadalje, u stavku 19. potrebno je preformulirati izričaj jer ne može se propisivati iznimka iznimke. 
U stavku 21. potrebno je navesti o kojoj se odluci radi

-    članak 27. – u stavku 5. kod pozivanja na odredbe članka 82. stavka 2. i 6. ne radi se o zahtjevima već o uvjetima

-    članak 29. – u stavku 2. točki 2. kod pozivanja na odredbe članka 31. ne radi se o uvjetima

-    članak 30. – u stavku 7. riječ: „Uvažavajući“ je suvišna (isto u članku 148.) 
U stavcima 7. ispred riječi stavka 7. i u stavku 9. ispred riječi: „Stavak“ potrebno je dodati riječ: „odredba“ u odgovarajućem padežu (isto u člancima 93., 104. i 109.). 
Nadalje, u stavku 16. potrebno je riječ: „Odstupajući“ zamijeniti riječju: „Iznimno„. 
U stavku 20. točki 2. potrebno je riječ: „datuma“ zamijeniti riječima: „dana donošenja“ radi usklađenja s preostalim tekstom propisa, a i u hrvatskom pravnom sustavu rokovi kao i poduzimanje određenih radnji određuju od određenog dana (isto u člancima 39., 46., 84., 97. i 148.)

-    članak 34. – u stavku 7. nije jasno o kojoj se „odluci iz stavka 1.“ radi

-    članak 35. – u stavku 5. točki 3. i stavku 7. točki 2. riječi: „utvrđeni uvjeti“ potrebno je zamijeniti riječima: „utvrđene okolnosti“ jer su u članku 52. stavku 6. navedene okolnosti a ne uvjeti

-    članak 47. – u stavku 9 riječ: “samostalnu“ je suvišna

-    članak 50. – u stavku 3. točki 6. nejasno je o kojim se „komercijalnim uvjetima u smislu članka 72.“ radi

-    članak 70. – u stavku 14. nejasno je o kojem se nadležnom tijelu radi

-    članak 71. – u stavku 11. potrebno je ispraviti pozivanje na stavak 6. točku 6. jer stavak 6. nema točaka

-    člana 82. – u stavku 5. riječi: “točaka 1. i 2.“ su suvišne

-    članak 118. – u točki 2. nejasno je o kojoj se „nezavisnoj sanacijskoj mjeri u skladu s člankom 19.“ radi

-    članak 121. – u stavku 1. točki 1. potrebno je odrediti o kojim se „dotičnim tijelima“ radi

-    članak 123. – u stavku 1. riječi: „za potrebe primjene“ potrebno je zamijeniti riječju: „za primjenu“

-    članak 138. – u stavku 7. potrebno je ispraviti na pozivanje na odredbu članka 135., jer se tamo ne govori o uvjetima  

-    članak 143. – u stavku 1. točki 1. radi se o članku 8. stavku 18. (ne 19.). U točki 89. iza riječi: „odbor“ potrebno je dodati rječicu: „ne“

-    članak 148. – u stavku 3. kod nabrajanja stavaka potrebno je veznik „ili“ zamijeniti veznikom „i“

-    članak 151. – odredbu stavka 2. potrebno je staviti u zaseban članak ispred članka 151..
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac