Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 17. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1. do 24.

U članku 1. do 24. naslovi ispod riječi: „Članak“ s oznakom rednog broja stavljaju se iznad riječi: „Članak“ s oznakom rednog broja.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

II. Na članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječ: „temelja“ zamjenjuju se riječju: „osnova“.

Obrazloženje:

Usklađuje se izričaj s odredbom članka 1. stavka 1. i članka 5. stavka 2.

III. Na članak 5.

U članku 5. stavku 2. riječ: „osnovi“ zamjenjuje se riječima: „nekoj od osnova  iz“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

IV. Na članak 6.

U članku 6. stavku 2. riječi: „prema prekršajnim odredbama ovoga Zakona“ zamjenjuju se riječima: „za prekršaje utvrđene ovim Zakonom“.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički se uređuje izričaj.

V. Na članak 8.

U članku 8. u uvodnoj rečenici riječ: „tijela s javnim“ zamjenjuju se riječima: „pravne osobe s javnim“.

Obrazloženje:

Pravno se uređuje izričaj.

VI. Na članak 9.

U članku 9. stavku 2. točki 2 riječi: „koje tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave donose“ brišu se.
Obrazloženje:

Nepotrebno je , a i nepotpuno utvrđeno tko donosi zakone i druge navedene akte, te se taj dio teksta izostavlja.  

VII. Na članak 12.

U članku 12. stavku 1. točki 1. riječi: „vezane uz diskriminaciju“ zamjenjuju se riječima: „iz članka 10. ovoga Zakona“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj sukladno članku 10. stavku 1.

VIII. Na članak 13.

U članku 13. riječ: „alineja“ zamjenjuje se riječju: „točke“, a riječ: „uređeno“ zamjenjuje se riječju: „utvrđeno“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

IX. Na članak 14.

U članku 14. stavku 2. riječi: „Pravobranitelji specijalizirani za pojedina područja zaštite ljudskih prava“ zamjenjuju se riječima: „Posebni pravobranitelji“. 
U stavku 3. riječ: „tijela“ zamjenjuje se riječima: „posebni pravobranitelji“.

Obrazloženje:

Usklađuje se izričaj s člankom 10. stavkom 1. i člankom 13.

X. Na članak 15.

U članku 15. stavak 3. briše se.

Obrazloženje:

Vlada Republike Hrvatske daje mišljenje na navedena izviješća, jer se ta  izviješća podnose Hrvatskom saboru, te je ta odredba suvišna. Naime, između ostalog zaključci su sastavni dio tih izviješća.

XI. Na članak 16.

U članku 16. stavku 1. riječ: „uređenom“ zamjenjuje se riječju: „propisanom“. 
Stavak 2. briše se.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički se uređuje izričaj, a iznimka je utvrđena člankom  20. ovoga Zakona.

XII. Na članak 18.

U članku 18. stavku 1. riječ: „zahtjeve“ zamjenjuju se riječima: „sporove po tužbi“. 
U stavku 2. riječ: „suđenje u sporovima“ zamjenjuje se riječima: „sporove po tužbi“.

Obrazloženje:

Pravno se uređuje izričaj.

XIII. Na članak 21.

U članku 21. stavku 1. riječ: „zahtjeva“ zamjenjuje se riječju: „tužbe“, a riječi: „osobe koja tvrdi da je žrtva“ zamjenjuje se riječju: „tužitelja“. 
U stavku 2. riječi: „osobe na čijoj se strani umješač želi umiješati“ zamjenjuju se riječju: „tužitelja“.

Obrazloženje:

Usklađuje se izričaj s člankom 17. stavkom 1.

XIV. Na članak 24.

U članku 24. stavku 1. riječi: „s mjerodavnim propisima“ zamjenjuju se riječima: „sa zakonom“.

Obrazloženje:

Pravno se uređuje izričaj.

XV. Na članak 25., 26., 27. i 28.

U članku 25. stavku 1., članku 26. stavku 1., članku 27. stavku 1. i 2., te članku 28. stavku 1. i 2. iza riječi: „kaznit će se“ dodaju se riječi: „za prekršaj“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se usklađuje izričaj s preostalim odredbama navedenih članaka.

XVI. Na članak 31.

U članku 31. iza riječi: „Zakon“ dodaju se riječi: „objavit će se u ″Narodnim novinama″. „a“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.    

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže da predlagatelj preispita pojedina rješenja i svojim amandmanom otkloni manjkavosti na koje se ukazuje, a odnose se na:

- članak 29. – Ponuđeno rješenje nije prihvatljivo. U biti radi se o dopuni članka 109. stavka 1. Prekršajnog zakona, te to rješenje valja na odgovarajući način urediti. Pri tome nužno je imati u vidu moguće ovlasti posebnih pravobranitelja prema članku 13. ovoga Zakona, a posebno pravni položaj Ureda pravobranitelja. Naime, ovlašteni tužitelj je i pravna osoba s javnim ovlastima koje podnosi optužni prijedlog i poduzima radnje u postupku putem ovlaštene osobe.
 
5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                   Emil Tomljanović, dipl.pravnik