Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 663

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 83. sjednici održanoj 13. svibnja 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 663, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. travnja 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova "za" i 1 glas "suzdržan" podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članke 4., 6., 7.,  10., 11., 12., 16., 24., 25., 26., 27., 29., 30. i 31.

U članku 4., članku 6. kojim se mijenja članak 11. stavak 1., članku 7., članku 10., članku 11., članku 12., članku 16., članku 24., članku 25., članku 26., članku 27. u dodanim člancima 46.a, 46.b, 46.c  i  46.e , članku 29., članku 30. i članku 31. ispred riječi Zakona dodaje se riječ: "ovoga".

II. Na članak 17.

U članku 17. izmijenjenom članku 33. stavku 1. riječ: "(sedam)" briše se.

III. Na članak 20.

U cijelom članku 20. riječ: "alineja" u odgovarajućem padežu zamjenjuje  se riječju: "podstavak".

IV. Na članak 23.

U članku 23. riječ: "Glava" briše se.

V. Na članak 35.

U članku 35. stavku 2. broj: "31." zamjenjuje se brojem: "34.".

Obrazloženje amandmana I. do V.

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Ingrid Antičević Marinović