Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, P.Z.E. br. 505

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 116. sjednici održanoj 26. rujna 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, P.Z.E. br. 505, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. srpnja 2023. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 5.

U članku 5. stavku 3. riječ: „članka“ zamjenjuje se riječju: „stavka“.

Obrazloženje

Ispravlja se pogrešno pozivanje.

II.    Na članak 36.

U članku 36. u izmijenjenom članku 297.d stavku 5. druga rečenica briše se.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„(6) Na odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje prva rečenica odredbe članka 297.a stavka 2. ovoga Zakona.“
Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

III.    Na članak 44.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U točki 5. riječ: „uloga“ zamjenjuje se riječima: „poslovnih udjela“.“

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišan dio teksta.

IV.    Na članak 111.

U članku 111. u dodanom članku 582.g stavku 3. riječ: „dijeli“ zamjenjuje se riječju: „preoblikuje“.

U dodanom članku 582.i stavku 1. točkama 1. i 2. riječ: „pripajanja“ zamjenjuje se riječju: „preoblikovanja“.

Obrazloženje

Amandmanom se ujednačuje izričaj s ostalim tekstom.

Nadalje, Odbor ponovo ističe kako je radi brojnih i opsežnih izmjena i dopuna i pravne sigurnosti potrebno donijeti novi propis koje će biti usklađen sa Jedinstvenim metodološko – nomotehničkim pravilima koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15.). Naime, kroz cijeli Prijedlog zakona, a i temeljni propis poziva se na odredbe rečenica što je nomotehnički i pravno neispravno jer odredbe članaka pišu se u stavke i u pravilu jedan stavak sadrži jednu rečenicu, a ako je više rečenica one čine cjelinu odredbe toga stavka i nisu zasebne odredbe.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac