Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 320

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 320, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. prosinca 2022. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 8.

U članku 8. dodani članak 37.a briše se.

II.    Na članak 13.

Članak 13. briše se.

III.    Na članak 14.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Obrazloženje amandmana I. do III.

S obzirom na vremensko razdoblje donošenje ovoga prijedloga, a kako je euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj bilo je potrebno amandmanima urediti prekršajne odredbe i stupanje na snagu.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac