Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, raspravljao je Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, aktom od 29. ožujka 2022. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.179. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor sa zaprimljenim pritužbama i predstavkama koje su građani uputili u 2021. godini. Ured je zaprimio 2.720 pritužbi, odnosno oko 20% više nego u prethodnoj godini, a povodom čega su imali 5.826 postupanja. Pritom je istaknuo kako stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj danas nije u potpunosti na zadovoljavajućoj razini niti u jednom području, a prema podacima iz predmetnog Izvješća vidljivo je da se i dalje najčešće ne poštuju  prava u područjima od prioritetne važnosti za njihov život kao što su socijalna zaštita, obrazovanje, pristupačnost i mobilnost, zapošljavanje i rad te neovisni život i život u zajednici.

Nadalje, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je pitanje zapošljavanja i ulaska u svijet rada bolno pitanje za sve nezaposlene osobe s invaliditetom u radno-aktivnoj dobi. Na dan 31. prosinca 2021. u Očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom je evidentirano 11.694 zaposlenih osoba s invaliditetom što pokazuje porast u zapošljavanju od samo 269 osoba s invaliditetom više u odnosu na 31. prosinac 2020.

Centri za profesionalnu rehabilitaciju u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku ističu otežane uvjete poslovanja zbog pandemije, kao da se i dalje suočavaju s nedostatkom kadrova određenih struka poput stručnjaka edukacijske rehabilitacije i socijalnog rada. Jednako tako, iako je pravni okvir unaprijeđen, pojedini sustavi i dalje ne prepoznaju važnost profesionalne rehabilitacije. Prema zaprimljenim podacima od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, tijekom 2021. godine niti jednom osiguraniku nije priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju. Boljim povezivanjem sustava, ubrzao bi se proces profesionalne rehabilitacije i smanjio period od nastanka invaliditeta do upućivanja u profesionalnu rehabilitaciju. Uspješno provođenje usluga profesionalne rehabilitacije ključni je preduvjet za zapošljavanje i dugotrajno zadržavanje osoba s invaliditetom na tržištu rada te sprječavanje neosnovanih i preuranjenih odlazaka u mirovinu. 

Najčešće pritužbe odnosile su se na male mirovine, dugotrajnost postupka donošenja rješenja od strane HZMO-a, nepriznavanje prava na invalidsku mirovinu zbog neutvrđene djelomične ili potpune nesposobnosti za rad i nepoštivanja zakonskih odredbi. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske kratko je obrazložio pisano mišljenje Vlade Republike, te pritom istaknuo kako se bilježe pozitivni pomaci u zapošljavanju osoba s invaliditetom no to još nije na zadovoljavajućoj razini.

U raspravi je ukazano kako poslodavci u realnom sektoru zapošljavaju osobe s invaliditetetom u većoj mjeri nego poslodavci u javnom /državnom sektoru. Zabrinjavajućim je ocjenjena ta praksa da se zbog neispunjavanja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom radije plaća novčana naknada. Iznijet je dobar primjer zapošljavanja jedino u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Suglasni su članovi Odbora da unatoč uspostavljenim zakonskim okvirima koji omogućavaju lakše zapošljavanje i socijalnu integraciju osoba s invaliditetom da je neophodno povećanje razine svijesti o njihovom statusu i položaju u društvenoj zajednici, posebice zbog toga što ih poslodavci često u praksi ne zapošljavaju smatrajući da ne mogu kvalitetno obavljati radne zadatke, što ih nerijetko dovodi na same margine društva.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (10 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića


PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić