Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, prvo čitanje, P. Z. br. 793

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 62. sjednici održanoj 04. ožujka 2015. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. veljače 2015. godine.  

Odbor je  Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se Prijedlogom otklanjaju nedostatci uređenja zakupnih odnosa iz nadležnosti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Uređuje se postupanje u slučaju propuštanja zakupodavca da zakupniku koji ispunjava uvjete dostavi ponudu za sklapanje novog ugovora, propisuju se uvjeti koje zakupnik mora ispuniti radi ostvarivanja prava na kupnju poslovnog prostora u vlasništvu RH,  uređuje se zakupni odnos u slučajevima isteka sklopljenoga ugovora o zakupu s korisnicima koji su izvršavali obveze iz prethodnog ugovora.

U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali predložene izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, s ciljem sređivanja stanja zakupnih odnosa poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U raspravi je istaknuto da predloženi Zakon treba potkrijepiti pokazateljima o svim poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske, stanjem zakupnih odnosa i  vrijednostima poslovnih prostora, te podnijetim zahtjevima, što se predlaže učiniti do drugog čitanja Zakona. Osim toga, potrebno je obraditi problematiku poslovnih prostora koji su dijelom u vlasništvu države a dijelom u privatnom vlasništvu. Napomenuto je da poslovni prostori Grada Zagreba do sada nisu bili ponuđeni na prodaju.

Raspravljajući o problemima naplate zakupnine i problemima vezanim za iseljenje iz poslovnih prostora, u raspravi je istaknuto da bi jedno od  mogućih rješenja olakšanja naplate zakupnine i iseljenja iz poslovnih prostora bilo u zakonskom uređenju obveznih klauzula ugovora o zakupu (obvezna osiguranja).
 
Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

                                    
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.


                                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                             Prof.dr.sc. Josip Kregar