Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine raspravio je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 15. svibnja 2015. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno izlaganje dala je predstavnica Državnog ureda za reviziju. Istaknula je da je obavljena financijska revizija 14 lučkih uprava, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2013. godinu. Izraženo je šest bezuvjetnih mišljenja, sedam uvjetnih mišljenja i jedno nepovoljno mišljenje. Šest bezuvjetnih mišljenja izraženo je u odnosu na Javnu ustanovu Lučku upravu Osijek, Javnu ustanovu Lučku upravu Vukovar, Javnu ustanovu Lučku upravu Slavonski Brod, Javnu ustanovu Lučku upravu Split, Lučku upravu Šibensko-kninske županije i Lučku upravu Zadar. Uvjetna mišljenja izražena su naspram Lučke uprave Dubrovnik, Lučke uprave Pula, Lučke uprave Rijeka, Lučke uprave Senj, Lučke uprave Sisak, Županijske lučke uprave Cres i Županijske lučke uprave Krk, dok je nepovoljno mišljenje izraženo za Županijsku lučku upravu Rab.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji su utjecali na izražavanje mišljenja odnose se na sustav unutarnjih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode, rashode, programe i projekte te postupke javne nabave.

Državni ured za reviziju naložio je: unapređenje sustava unutarnjih kontrola, donošenje pisanih procedura i uputa za značajnije poslovne procese te poduzimanje radnji za uređenje načina rada kako bi se osigurao kvalitetni nadzor financijsko materijalnog poslovanja lučke uprave. Radi kontrole naplate lučke pristojbe naložio je zatražiti od linijskog prijevoznika dostavu podataka o broju prevezenih putnika i vozila. Također je naložio poduzimati mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima te je predložio propisati uvjete, kriterije i postupke provođenja mjera naplate i otpisa potraživanja. Državni ured za reviziju zatražio je i obavljanje nadzora i provjeravanje plana i godišnjeg operativnog programa ovlaštenika koncesije u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture istaknuo je da su lučke uprave za koje je izraženo uvjetno i nepovoljno mišljenje od strane Državnog ureda za reviziju u velikoj mjeri otklonile nedostatke utvrđene revizijom lučkih uprava za 2013. godinu. S tim u vezi, Ministarstvo će nastaviti vršiti pojačani nadzor ovih lučkih uprava, kako bi se uočeni nedostaci Državnog ureda za reviziju u potpunosti otklonili. Naglašeno je da se uglavnom radi o županijskim lučkim upravama.

U raspravi je od predlagatelja zatraženo dodatno pojašnjenje i dana primjedba da u Izvješću nije iskazana ukupna vrijednost javne nabave za koje nisu raspisivani javni natječaji već su se poslovi sklapali izravnim ugovaranjem, a u najvećem dijelu odnosi se na lučke uprave Pula, Senj, Krk i Rab.

Ujedno je predstavnica predlagatelja dodatno iznijela podatke u svezi projekata. U revizijom obuhvaćenih 14 lučkih uprava financirana su 32 programa i projekta u koje je uloženo 293 milijuna kuna. Programi i projekti financirani bespovratnim sredstvima Europske unije iznose 496 tisuća kuna.

U daljnjoj raspravi pohvaljen je rad Državnog ureda za reviziju na dobro pripremljenoj dokumentaciji  iznesenoj u Izvješću. Također je pohvaljen rad lučkih uprava na rijekama, posebice Osijek, Vukovar i Slavonski Brod jer su za njihova financijska izvješća i poslovanje izražena bezuvjetna mišljenja od strane državne revizije.

Izražena je zabrinutost vezano za kašnjenja u provođenju velikih projekata u lučkim upravama. Naročito se to odnosi na Lučku upravu Ploče koja nije obuhvaćena revizijom i ovim Izvješćem, između ostalog, iz razloga što je u ranije obavljenoj reviziji izraženo bezuvjetno mišljenje. Članovi Odbora mišljenja su da sadašnja situacija nije dobra jer projekt uvelike kasni i trebalo bi napraviti dodatnu reviziju. Spomenuti su i problemi ulaganja u projekt (Rijeka Gateway) kod Lučke uprave Rijeka koji se ne odvijaju planiranom dinamikom; od kašnjenja radova, produžavanja rokova do mijenjanja prvobitnih planova ulaganja. Predložena je kvalitetnija priprema projekata prije njihove realizacije.

Raspravljano je i o izvanbilančnim zapisima, obvezama za kredite te rokovima i otplatama  kredita za Lučku upravu Pula. Također je rapravljano o lučkim pristojbama i naknadama, prednostima uvođenja CIMIS-a (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav) u jačanju kontrole nadzora broja putnika.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora većinom glasova (8 ”za”, 1 ”suzdržan”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA

                                        Pero Ćosić