Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 54. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, raspravio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da su ukupni prihodi Državnog proračuna u 2020. godini planirani na razini od 122 milijarde kuna i smanjuju se za 23,2 milijarde kuna u odnosu na prvotni plan, pri čemu je smanjenje poreznih prihoda za 18,1 milijardu kuna te smanjenje doprinosa za 3,8 milijardi kuna.
Ukupni rashodi izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu zadržavaju se na istoj razini od 147,3 milijarde kuna, međutim izvršene su nužne preraspodjele unutar proračunskih stavki. 
Kako je postalo nedvojbeno da pandemija koronavirusa vrlo negativno utječe na gospodarsku aktivnost, Vlada Republike Hrvatske donijela je dva sveobuhvatna i ciljana paketa gospodarskih mjera. Njihov cilj je prvenstveno pomoći privatnom sektoru kao nositelju gospodarske aktivnosti da što uspješnije prebrodi krizu kroz očuvanje radnih mjesta, isplatu plaća, odnosno rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena. Također se želi očuvati dohodak najranjivijih skupina stanovništva te postaviti temelje za brzi gospodarski oporavak. U tom kontekstu, donesene su horizontalne mjere namijenjene pomoći gospodarstvu i stanovništvu, kao i niz mjera usmjerenih na ublažavanje negativnih posljedica u pojedinačnim sektorima koje imaju učinke kako s prihodne, tako i s rashodne strane proračuna.

Predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izložio je predložene izmjene i dopune Financijskog plana Ministarstva. Tekući financijski plan za 2020. godinu iznosi ukupno 8.665.711.113 kn (u limitu 6.068.886.263 kn), a nakon rebalansa 7.854.318.534 kn (u limitu 5.987.645.609 kn). Ukupno smanjenje tekućeg financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu, nakon rebalansa, iznosi 811.392.579 kuna. Plan  u limitu je nakon rebalansa manji za 81.240.654 kuna.

Izmjene i dopune Financijskog plana izložili su predstavnici izvanproračunskih korisnika iz djelokruga rada Odbora: Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste,  Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura. Smanjenje prihoda bilježi se najveći, dijelom zbog pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom koronavirusa  i to prihodi od naplate cestarine, naknade iz goriva, prijevoza putnika te prihodi od prodaje roba i usluga. Također je planirano smanjenje rashoda s tim da se planirani investicijski projekti nastavljaju, ali u kontekstu promjene dinamike realizacije planiranih projekata.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora jednoglasno (8 glasova ”za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

te sljedećih odluka:
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu  i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić