Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu

Na svojoj 12. sjednici održanoj 21. travnja 2022.g., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske proveo je raspravu o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 19. a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 9. prosinca 2021. godine. 

Raspravu o predmetnom Izvješću Odbor je proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela te je u vrijeme rasprave raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na isto Izvješće. Dodatno, matični Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na sjednici 7. travnja 2022.g., predmetno je Izvješće već raspravio.
Uvodno obrazloženje dao je glavni ravnatelj HRT-a, naglasivši kako je 2020. godina bila zahtjevna, obzirom da je bila obilježena otežanim uvjetima rada, kako zbog epidemioloških mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa, tako i potresa koji su iznimno utjecali na poslovanje HRT-a. Unatoč svim navedenim otežavajućim okolnostima HRT je provodio planirane aktivnosti te je podnositelj Izvješća naveo i istaknuo projekte koji su u programskom smislu obilježili godinu i poslovanje, a s kojima su izuzetno zadovoljni: „Škola na 3.“, „Zajedno za zdravlje“, „Ostani doma uz HRT“, kao i kontinuirano informiranje o pandemiji i posljedicama potresa, etc. Značajnu i zahtjevnu aktivnost u navedenim uvjetima predstavljali su i predsjednički i parlamentarni izbori, ali i predsjedanje RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.
U financijskom segmentu zabilježen je trend pozitivnog poslovanja te je ostvarena dobit prije oporezivanja iznosila 67,5 mln kn, a nakon oporezivanja 44,6 mln kn i raspoređena je u sanaciju prenesenih gubitaka. U prihodovnom dijelu, usprkos pandemiji, socijalnim mjerama i odlukama Vlade RH o oprostu dugova, te zadržavanju visine pristojbe na 80,00kn, HRT je uspio održati stabilnost financiranja iako su prihodi od mjesečne pristojbe za 32 mln kn manji nego 2019.g.

Kao posljedica pandemije i lockdown-a zabilježen je pad prihoda od 16 mln kn u dijelu komercijalne prodaje u odnosu na 2019.g. Ipak, pozitivno poslovanje ostvareno je ponajviše zahvaljujući činjenici da su rashodi u odnosu na 2019.g. smanjeni, obzirom da je planirano održavanje velikih sportskih događaja prebačeno na narednu godinu.
Usprkos zastojima u isporukama zbog pandemije, HRT je i u 2020.g. uspio provesti značajna ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu, s ukupno utrošenih 191 mln kn.
Nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske odlučio je, većinom glasova (5 glasova „ZA“ , 1 glas „PROTIV“, 1  glas „SUZDRŽAN“), predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

Prima se na znanje Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je mr. sc. Zdravka Bušić, predsjednica Odbora, a u slučaju njene eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje doc. dr. sc. Nino Raspudić, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
mr. sc. Zdravka Bušić