Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 24. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine razmotrio Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) aktom od 22. srpnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/296, Urbroj: 50301-05/14-21-5 od 26. kolovoza 2021. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da predmetno Godišnje izvješće obuhvaća sve ključne djelatnosti HAMAG-BICRO-a iz financijskih instrumenata, bespovratnih potpora, te podrške razvoju i jačanju kapaciteta krajnjih korisnika uz financijsko izvješće.

Naglasio je kako su jamstva prioritetan financijski instrument koji služi za pokriće rizika prilikom plasmana poduzetničkih kredita od strane financijskih institucija. HAMAG-BICRO izdaje pojedinačna i portfeljna jamstva. U 2020. godini zaprimljeno je 691 zahtjev za jamstvo, odobreno je 623 jamstava, a izdano je 616 jamstava (razlika je u tome što ne mora svako odobreno jamstvo u konačnici biti i realizirano). Ukupna vrijednost izdanih jamstva iznosi 661,3 milijuna kuna, od čega se 96,5% odnosi na financijski instrument ESIF Pojedinačna jamstva i ESIF portfeljna jamstva (financiraju se iz ESIF fondova), dok se ostatak od 3,5% odnosi na nacionalna jamstva (koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske).

Što se tiče zajmova, HAMAG-BICRO, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, provodi financijske instrumente koji se financiraju iz ESIF-a. Od više razvijenih instrumenata, najpopularniji su Mali zajmovi za investicijske namjene s kamatnom stopom koja varira od 0,5 do 1,5% (u vrijeme pandemije je kamatna stopa snižena na čak 0,1%). 

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede razvijeni su financijski instrumenti Mali investicijski zajam za ruralni razvoj i Mikro investicijski zajam za ruralni razvoj. Tijekom 2020. godine zaprimljeno je 2461 zahtjeva za ESIF zajmovima, a odobreno ih je 942.

U segmentu zajmova za ruralni razvoj, zaprimljeno je 692 zahtjeva, a odobren je 361 zahtjev.

Na početku pandemije osmišljeno je šest mjera za pomoć gospodarstvenicima, točnije, redefinirana su četiri postojeća programa na način da su smanjene kamatne stope, liberaliziran način podnošenja i obrade zahtjeva, liberalizirani su kriteriji za odobravanje zajmova, te su kreirana dva nova instrumenta: COVID 19 zajam za obrtna sredstva i Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj. Uveden je i moratorij za sve postojeće korisnike iz segmenta kreditiranja, koji ističe 30. rujna 2021. 

U 2020. godini HAMAG-BICRO ukupno je zaprimio 3153 zahtjeva za zajmom, odobrio 1303 zajma, a isplatio 1295 zajmova. Ukupna vrijednost isplaćenih zajmova iznosi 289,2 milijuna kuna, od čega se 65% odnosi na financijski instrument ESIF zajmovi dok se ostatak odnosi na zajmove za ruralni razvoj.

U svrhu osiguravanja likvidnosti poduzetnika koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, 2. travnja 2020. godine usvojen je program COVID-19 zajam za obrtna sredstva, koji je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U 2020. godini zaprimljeno je 6318 zahtjeva za COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva (4 376), njih  66,32 %  bilo je pozitivno ocijenjeno, 32,95% negativno, a za 0,73 % od strane poduzetnika nisu prihvaćeni uvjeti financiranja. Isplaćeno je 2703 COVID-19 zajma ukupnog iznosa 1,5 milijarde kuna.

U odnosu na bespovratne potpore, HAMAG-BICRO obavlja funkciju posredničkog tijela razine 2 (PT2). U 2020. godini u ulozi PT2 HAMAG-BICRO je obavljao poslove praćenja provedbe projekata za 22 javna poziva, čime je obuhvaćeno 4498 poduzetničkih projekata ukupne vrijednosti 8,78 milijardi kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva čine 3,8 milijarde kuna, a isplaćeno je više od 2,6 milijarde kuna bespovratnih sredstava. 

HAMAG-BICRO je obavljao poslove vrednovanja i ugovaranja istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata (IRI): Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI – faza II), Inovacije u S3 područjima, Poziv Integrator, Inovacijski vaučeri za MSP-ove. S poduzetnicima je zaključeno 499 ugovora, ukupni iznos bespovratnih potpora je iznosio 1,9 milijardi kuna, a ukupna vrijednost projekata iznosila je 3,6 milijardi kuna. 

HAMAG-BICRO organizira i educira postojeće poduzetničke potporne institucije u mrežu BOND, a što se financira iz sredstava Europske unije. Tijekom 2020. godine HAMAG-BICRO započeo je s provedbom tri nova međunarodna projekta, a nastavljena je i uspješna provedba dosadašnjih projekata. 

Inicijalni proračun za 2020. godinu planiran je u iznosu od 751.149.396 kuna.

Aktivna uloga HAMAG-BICRO-a u pomoći poduzetnicima koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, uzrok je povećanja proračuna. Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu financijski plan na kraju godine iznosio je 1.919.023.640 kuna.

Raspravljalo se o statusu već odobrenih kredita, mogućnostima reprograma kredita i rokovima otplate, a obzirom na pogođenost poduzetnika pandemijom koronavirusa. 

Također, primijećena je koncentracija potpora na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, pa se je postavilo pitanje geografskog rasporeda potpora. Zatraženo je i pojašnjenje visokog postotka odbijenih zahtjeva za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva, kao i za ostale vrste zajmova.

U raspravi je pohvaljena brzina obrade zahtjeva kao i  uvođenja moratorija za sve postojeće korisnike zajmova.

U odnosu na postupanje HAMAG-BICRO-a prema poduzetnicima koji su u krizi, predstavnik HAMAG-BICRO-a je naglasio da je intencija pomoći poduzetnicima da prevladaju financijske poteškoće zbog čega je raskid ugovora zadnja opcija, te je fokus na reprogramu i refinanciranju kredita, mogućnosti prolongacije podmirenja obveza na duži period.  Jedan od instrumenata koji pružaju je i jamstvo za refinanciranje kredita. Istaknuo je i da su već na početku pandemije koronavirusa pravovremeno obavijestili svoje korisnike o mogućnosti odobravanja moratorija na otplatu kredita, a što su zatražili skoro svi postojeći korisnici. 

Predstavnik HAMAG-BICRO-a se složio da su Grad Zagreb i Zagrebačka županija dobili najviše potpora, međutim, istaknuo je da se na tom području ipak nalazi i najveća koncentracija  poduzetnika koji su aplicirali na njihove programe. 

U odnosu na visok postotak odbijenih COVID-19 zajmova, pojasnio je da se to odnosi na drugi krug, kad je umjesto pada prihoda od 20% (uvjet u prvom krugu),  prag bio podignut na 60%, pa većina poduzetnika nije ispunjavala taj uvjet, no ipak su pokušali ostvariti zajam. 

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 2 (dva) glasa „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek