Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 53. sjednici, održanoj 1. srpnja 2022. godine, Izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. i članka 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 31. ožujka 2022. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 24. travnja 2022. godine (KLASA: 022-03/22-12/24, URBROJ:  50301-21/22-22-5), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju istaknula da je Državni ured za reviziju obavio financijsku reviziju 35 trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica (županija, gradova i općina). Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim važnijim odrednicama sastavljeni u skladu s okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima koji imaju znatan utjecaj na poslovanje. Osim toga, provjerena je i provedba naloga i preporuka iz prošlih revizija. Ukupni prihodi 35 trgovačkih društava obuhvaćenih revizijom iznosili su 2.020.404.851,00 kuna, a rashodi 2.017.334.217,00 kuna. Vrijednost imovine, obveza i kapitala koncem godine iznosila je 8.558.424.128,00 kuna. Društva su imala 3.311 zaposlenika. O financijskim izvještajima izraženo je 18 bezuvjetnih i 17 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja dva bezuvjetna i 33 uvjetna mišljenja. Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni i drugi propisi kojima je uređen okvir financijskog izvještavanja te poslovanje trgovačkih društava. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti u području sustava unutarnjih kontrola, planiranja, računovodstvenog poslovanja i financijskih izvještaja, prihoda i potraživanja, rashoda i obveza, javne nabave i drugih nepravilnosti. Najbrojnije nepravilnosti utvrđene su u javnoj nabavi, gubicima vode i računovodstvenom poslovanju. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste Ured je dao 544 naloga i preporuke, čija bi provedba pridonijela postizanju istinitosti i vjerodostojnosti poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, većoj usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, većoj razini javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, postizanju ušteda pri nabavi roba, radova i usluga te većoj transparentnosti u postupcima nabave.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno sljedeće: nepravilnosti u području sustava unutarnjih kontrola odnose se na samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola te rad nadzornog odbora. Prema Upitniku o fiskalnoj odgovornosti nisu utvrđene slabosti i propusti u područjima u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti (planiranje, javna nabava, računovodstveno poslovanje te transparentnost), što ukazuje na to da je više pozornosti potrebno posvetiti samoprocjeni sustava unutarnjih kontrola kako bi funkcionirao učinkovito i djelotvorno. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige i financijsku dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje društva te nije skupštini podnio pisano izvješće o obavljenom nadzoru.
Nepravilnosti u vezi s računovodstvenim poslovanjem i financijskim izvještajima odnose se na poslovne knjige, financijske izvještaje i popis imovine. Vrijednost dugotrajne imovine evidentirana u glavnoj knjizi i iskazana u bilanci nije istovjetna podacima iz analitičke evidencije dugotrajne imovine. Potraživanja u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima nisu istovjetna podacima u analitičkoj evidenciji kupaca. Rashodi za promidžbu i informiranje, medijska oglašavanja, promociju, produkcije televizijskog programa i drugo plaćeni su na temelju ispostavljenih mjesečnih računa u paušalnim iznosima, pri čemu uz račune nije priložena specifikacija obavljenih usluga te nije vidljiva vrsta usluga i vrijeme kada su usluge obavljene.
Nepravilnosti u vezi s prihodima i potraživanjima odnose se na evidentiranje prihoda i rashoda komunalne djelatnosti prijevoza putnika, odobravanje nižih prodajnih cijena plina i potraživanja. Nije osigurano vođenje odvojenog računovodstva za komunalnu djelatnost linijskog prijevoza putnika od ostalih djelatnosti, podaci o troškovima i prihodima od obavljanja komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika na području grada te nije utvrđen stvarni neto financijski učinak (gubitak) od navedene djelatnosti kako bi se izbjegla ili prekomjerna ili nedostatna naknada odnosno subvencija iz proračuna grada za nadoknadu troškova nastalih pružanjem usluga komunalnog linijskog prijevoza putnika. Ugovorena je niža prodajna cijena prirodnog plina u odnosu na cijene utvrđene odlukama o formiranju cijene prirodnog plina za plinsku godinu za krajnje kupce kategorije poduzetništvo, pri čemu kriteriji kod ugovaranja nižih prodajnih cijena u odnosu na cijene utvrđene navedenim odlukama nisu utvrđeni. Primjenom nižih prodajnih cijena ostvaren je znatno manji ukupni prihod. Iako su poduzimane mjere za naplatu dospjelih potraživanja, potraživanja su i nadalje vrijednosno značajna.  Nepravilnosti u vezi s rashodima i obvezama odnose se na troškove osoblja, troškove za usluge održavanja cesta i druge građevinske usluge, troškove službenih putovanja, obračun amortizacije, nagrade članovima nadzornih odbora, troškove za donacije i zaduživanje. Unutarnji akti koji se odnose na organizaciju rada te osnove i mjerila za isplatu plaće nisu usklađeni, zaključeni su ugovori o radu za obavljanje poslova koji nisu predviđeni sistematizacijom, a pojedini ugovori o radu nisu zaključeni u skladu s unutarnjim aktom koji regulira područje plaća i naknada. Nagrade za radne rezultate isplaćene su u nekim društvima svim, a u nekim društvima pojedinim zaposlenicima.
Nepravilnosti i propusti u vezi s javnom nabavom utvrđene su kod svih 35 društava. Odnose se na plan nabave, opće akte o jednostavnoj nabavi, postupke nabave, objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te objave na mrežnim stranicama društava. Plan nabave nije donesen pravodobno, odnosno prije početka godine na koju se odnosi. Planom nabave nije planirana nabava pojedinih roba i radova koju je bilo propisano planirati. Kod nekih društava plan nabave ne sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, brojčanoj oznaci predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) te vrsti postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu). Plan nabave i njegove promjene nisu objavljene na mrežnim stranicama društava.
Druge nepravilnosti odnose se na pokriće gubitka, gubitke vode i pravo na pristup informacijama. Od 35 društava obuhvaćenih revizijom 14 je poslovalo s gubitkom, pri čemu je kod nekih gubitak bio značajno veći od visine kapitala. Skupštine društava nisu donijele odluku o pokriću gubitka te nisu odlučile o načinu na koji će ga pokriti. Od 25 društava koja pružaju vodne usluge, 23 su imala neprihvatljivo visoke gubitke vode. Iako su poduzimala aktivnosti za smanjenje gubitaka u javnom vodoopskrbnom sustavu, gubici vode su i nadalje visoki. Neka društva nisu na svojim mrežnim stranicama objavila opće akte (Izjavu o osnivanju, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o plaćama, naknadama, potporama i nagradama zaposlenika), godišnje planove, programe, izvješća o poslovanju i ostvarenim godišnjim rezultatima poslovanja, financijska izvješća, popis korisnika i visinu donacija te druge potrebne informacije. 

U raspravi na Odboru istaknuto je da Državni ured za reviziju obavlja vrlo dobar posao u skladu sa svojim mogućnostima. Postavljeno je pitanje o amortizaciji imovine i popisu imovine. Odgovoreno je da se obračunavaju niže stope kod amortizacije te da su neki subjekti u pripremi za popis imovine.
Napomenuto je da nisu samo komunalna poduzeća u Gradu Zagrebu problem te da većina od 35 subjekata ima uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja. Navedeno je da komunalna poduzeća mogu biti i u vlasništvu više lokalnih jedinica. Odgovoreno je da najbrojnije nepravilnosti postoje kod javne nabave. Pragovi vrijednosti za samostalnu nabavu su dosta visoko postavljeni, čak do 100.000 kuna po narudžbenici. Potrebno je pragove smanjiti i raspisati javnu nabavu i time pridonijeti smanjivanju cijena. Dalje postoje veliki gubici vode te na temelju toga Državni ured za reviziju daje uvjetna mišljenja i preporuke.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

                                                         ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA  ODBORA

    Grozdana Perić, dipl. oec.