Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 24. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 12. srpnja 2021. godine, Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica podnositelja istaknula da Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, koordinator i diseminator sustava službene statistike Republike Hrvatske redovito provodi najveći broj istraživanja. Od ukupno 274 statistička istraživanja u 2020., Državni zavod za statistiku planirao je provođenje 225 aktivnosti, dok su ostali nositelji službene statistike planirali 49 aktivnosti.
U skladu s europskim zahtjevima i nacionalnim potrebama, hrvatski statistički sustav kontinuirano razvija i provodi nove statističke aktivnosti. Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj i koordinator hrvatskoga statističkog sustava, polazeći od načela financijske racionalnosti i primjenom suvremenih statističkih metoda, pri planiranju i provedbi Programa statističkih aktivnosti i godišnjih provedbenih planova uzima u obzir ograničenja vezana za raspoloživost financijskih izvora osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske. Državni zavod za statistiku planirao je u 2020. provesti ukupno 225 statističkih aktivnosti i sve su uspješno provedene. Analizirajući s gledišta cjelokupnoga statističkog sustava Republike Hrvatske, broj planiranih statističkih aktivnosti u 2020. bio je 274, od čega su provedene sve aktivnosti.
U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, sredstva za provedbu statističkih aktivnosti osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Financijska sredstva za izvršavanje aktivnosti određenih Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. − 2020. i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske. Provedba plana statističkih aktivnosti iz nadležnosti Državnog zavoda za statistiku izvršavala se pravodobno i namjenski unutar financijskog plana Državnog zavoda za statistiku za 2020., programa Statističke usluge, aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata s razrađenim proračunskim rashodima u skladu s propisanom programskom i ekonomskom klasifikacijom te izvorima financiranja. Ukupno izvršena sredstva financijskog plana Državnog zavoda za statistiku u 2020. iznosila su 137.155.834,65 kuna, što je 92,63 % od ukupno planiranih 148.066.657,00 kuna te 44,84 % više od rashoda ostvarenih u 2019. godini. Navedeno povećanje u najvećem dijelu proizlazi zbog provedbe Popisa poljoprivrede 2020. te zbog provedbe pripremnih aktivnosti na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova Republike Hrvatske 2021. godine. Rashodi financirani prihodima državnog proračuna Republike Hrvatske iz izvora financiranja Opći prihodi i primici i Sredstva učešća za pomoći iznosili su 123.173.319,59 kuna, što je 42,59 % više od rashoda ostvarenih u 2019. godini. Rashodi financirani sredstvima fondova Europske unije na izvorima financiranja Pomoći Europske unije, Europski socijalni fond, Ostale refundacije iz pomoći Europske unije i Ostalih pomoći iznosili su 13.154.836,33 kuna, što je povećanje od 67,22 % u odnosu na rashode ostvarene u 2019. Iz vlastitih prihoda financirani su rashodi u iznosu od 827.678,73 kuna.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

                                                  ZAKLJUČAK


Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


 PREDSJEDNICA ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.