Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 4. sjednici održanoj 30. rujna 2020. godine o Prijedlogu zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. rujna 2020.godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja istaknuli su da je predmetni Prijedlog zakona dio Paketa mjera za smanjenje rizika kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije i kojim se nastavlja daljnja reforma bankovnog sustava Europske unije s ciljem očuvanja njegove otpornosti uz daljnje jačanje sposobnosti banaka da podnesu moguće šokove,  daljnja implementacija preostalih elemenata regulatornog okvira koji je prihvaćen u Bazelskom odboru za nadzor banaka (BCBS) i Odboru za financijsku stabilnost (FSB) te očuvanje financijske stabilnosti jačanjem kapitalnih potreba banaka i mjera za poboljšanje njihove kreditne sposobnosti, odnosno smanjivanje opterećenja za manje banke te poboljšanje kapaciteta banaka za financiranje MSP-ova i infrastrukturnih projekata. 
Nadalje, uzevši u obzir postojanje više sanacijskih tijela te situaciju u kojoj uspostavom bliske suradnje s Europskom središnjom bankom Republika Hrvatska postaje država članica sudionica u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, procijenjeno je opravdanim da Hrvatska narodna banka  preuzme ovlast za izvršenje sanacije nad kreditnim institucijama, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nad investicijskim društvima. Podjela sanacijskih ovlasti u Prijedlogu zakona je sljedeća: Hrvatska narodna banka je sanacijsko tijelo za kreditne institucije (planiranje sanacije, provođenje sanacije), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nad investicijskim društvima je sanacijsko tijelo za investicijska društva (planiranje sanacije, provođenje sanacije) te je Državna agencija za sanaciju banaka tijelo koje vodi nacionalni sanacijski fond, upravlja Fondom osiguranja depozita i ovlašteno za provedbu stečaja i likvidacije banaka.


Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 glasova  „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“)  predložiti Hrvatskome saboru sljedeće 


                                ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.                                                                                                                                                                                     
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.                                                     


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.


 
PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.