Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 924

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 97. sjednici (elektronička) održanoj 15. travnja 2020.  godine o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 924, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. travnja 2020.  godine.

                Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se ovim Konačnim prijedlogom zakona predlažu mjere kojima se fizičkim osobama olakšava trenutna situacija i ublažavaju negativne ekonomske posljedice do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19. Unatoč činjenici da ovršenici fizičke osobe, čiji su računi u blokadi, imaju pravo i prema važećem uređenju na izuzeće dijela primanja od ovrhe (uplatom na poseban račun), ovim Konačnim prijedlogom zakona omogućava se privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 68/18 i 2/20) dopunjuje se odredbama kojima se propisuje da će Financijska agencija  za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe. Novo zaprimljene osnove za plaćanje Financijska agencija će evidentirati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje te će po njima postupati nakon prestanka posebnih okolnosti. Iznimno se i u ovim posebnim okolnostima nastavlja provoditi ovrha na novčanim sredstvima u odnosu na: tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi, propisani ovim Zakonom ili posebnim zakonima koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje.  Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Financijska agencija neće obračunavati kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje niti zateznu kamatu. Nakon prestanka posebnih okolnosti, Financijska agencija će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Predložene mjere trajat će tri mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu, uz mogućnost produljenja za još tri mjeseca (odlukom Vlade Republike Hrvatske).
Budući da se ovim Zakonom nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijele negativne ekonomske posljedice do kojih je došlo uslijed pojave bolesti COVID-19, predložene mjere zahtijevaju brzu reakciju pa se predlaže da Zakon stupi na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim  sredstvima                                                                                                                                                                               

                              
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.


                              PREDSJEDNICA  ODBORA
 Grozdana Perić, dipl.oec., v.r.