Objavljen pregled amandmana na na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (P.Z. br. 322)