Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (P.Z.E. br. 582)