Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o sportu (P.Z. br. 398)