Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (P.Z. br. 439)