Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o mjerama ograničavanja (P.Z. br. 562)