Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (P.Z. br. 518)