Poslovnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Odbor).

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga i pripreme prijedloga o tim pitanjima, kao i radi izrade izvješća i nacrta akata koje priprema za Hrvatski sabor, Odbor osniva pododbore.

Predsjednik Odbora može osnovati posebnu radnu skupinu.

Pododbori i radne skupine djeluju isključivo u okviru Odbora i njegov su sastavni dio i ne mogu istupati samostalno niti mogu biti nositelji prava i obveza.

Pri imenovanju članova/članica pododbora i radnih skupina, Odbor vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

U pitanjima koja nisu uređena ovim Poslovnikom Odbor postupa prema odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Članak 2.

Poslovnikom Odbora uređuje se:
- osnivanje, djelokrug, sastav i način rada pododbora Odbora ( u daljnjem tekstu: pododbor);
- osnivanje, sastav i način rada posebnih radnih skupina ( u daljnjem tekstu: posebna radna skupina) koje može osnovati predsjednik Odbora;
- postupak razmatranja pitanja iz djelokruga Odbora, pododbora i posebnih radnih skupina;
- poslovni red na sjednici pododbora i radnih skupina.


II. OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA/ČLANICA ODBORA

Članak 3.

Osim prava i dužnosti zastupnika/zastupnica, utvrđenih Poslovnikom Hrvatskoga sabora, član/članica Odbora ima i sljedeća prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama i u radu pododbora kojega je član/članica te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu;
- sudjelovati u radu sjednice drugog pododbora ovoga Odbora te iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stajališta;
- sudjelovati u radu radne skupine i obavljati poslove koje je toj radnoj skupini odredio predsjednik Odbora;
- obavljati zadaće te nastupati u ime Odbora u poslovima koje mu/joj povjeri predsjednik/predsjednica Odbora i o tome podnijeti pisano izvješće.


III. OSNIVANJE, DJELOKRUG, SASTAV I NAČIN RADA PODODBORA
KOJE OSNIVA ODBOR

Članak 4.

Odbor osniva pododbore i to:
- Pododbor za ljudska prava;
- Pododbor za prava nacionalnih manjina;
- Pododbor za hrvatske manjine u europskim državama.

Odbor može, po potrebi, osnovati i druge pododbore.

Članak 5. 

Članovi/članice pododbora imenuju se iz reda zastupnika u Hrvatskom saboru – članova/članica Odbora i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika/djelatnica koji nisu zastupnici/zastupnice u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: vanjski članovi/članice pododbora).

Pododbor za ljudska prava i Pododbor za hrvatske manjine u europskim državama imaju svaki po devet članova/članica, pri čemu se pet članova/članica imenuje iz reda zastupnika/zastupnica – članova/članica Odbora.

Pododbor za prava nacionalnih manjina ima jedanaest članova/članica pri čemu se šest članova/članica imenuje iz reda zastupnika/zastupnica – članova/članica Odbora, predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina.

Predsjednika/predsjednicu i članove/članice pododbora imenuje Odbor na prijedlog predsjednika/predsjednice Odbora.

Predsjednik/predsjednica pododbora imenuje se iz reda zastupinka/zastupnica – članova/članica Odbora.

U Pododbor za ljudska prava vanjski članovi/članice imenuju se iz udruga koje se bave promicanjem ljudskih prava te zaslužni pojedinci/pojedinke iz oblasti zaštite ljudskih prava.

U Pododbor za prava nacionalnih manjina vanjski članovi/članice imenuju se iz reda članova/članica vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina, te uvaženi predstavnici/predstavnice udruga nacionalnih manjina, znanstvenici/znanstvenice i drugi istaknuti građani/građanke koji se bave pitanjima nacionalnih manjina, vodeći pri tome računa da u Pododboru budu predstavljene i one nacionalne manjine koje nemaju iz reda svojih pripadnika manjinske zastupnike u Hrvatskom saboru.

U Pododbor za hrvatske manjine u europskim državama imenuju se kao vanjski članovi/članice predstavnici/predstavnice institucija, stručnjaci/stručnjakinje i pojedinci/pojedinke koji se bave pitanjima pravnoga i stvarnog položaja hrvatskih manjina.

Vanjski članovi/članice pododbora, imaju prava i dužnosti članova/članica Odbora, osim prava odlučivanja.

Članak 6.

Pododbor može, po potrebi, na sjednicu pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike/djelatnice radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

Članak 7.

Pododbor za ljudska prava:
- prati provedbu domaćih pravnih akata kojima se uređuju ljudska prava;
- prati provedbu potvrđenih međunarodnih akata kojima se uređuju ljudska prava;
- razmatra pitanja kršenja ljudskih prava na koja upozoravaju građani;
- ukazuje Odboru na eventualne pojavne oblike kršenja ljudskih prava i na potrebu poduzimanja mjera putem za to nadležnih tijela;
- surađuje s vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju u području zaštite ljudskih prava.

Članak 8.

Pododbor za prava nacionalnih manjina:
razmatra pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i zakonima;
predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;
razmatra međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne i druge suradnje, kad je to od osobitog interesa za pojedine nacionalne manjine;
razmatra pitanja financiranja određenih potreba nacionalnih manjina;
prati provedbu potvrđenih međunarodnih akata kojima se uređuju prava nacionalnih manjina.


Članak 9.

Pododbor za hrvatske manjine u europskim državama:
- razmatra pitanja pravnog i stvarnog položaja hrvatskih manjina u europskim državama;
- predlaže mjere za promicanje svekolike suradnje radi očuvanja nacionalnog identiteta hrvatskih manjina u europskim državama;
- razmatra  međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne i druge suradnje, kad je to od osobitog interesa za hrvatske manjine u europskim državama; 
- razmatra i druga pitanja u vezi s položajem harvatskih manjina u europskim državama;
- prati provedbu potvrđenih međunarodnih akata kojima se uređuje položaj hrvatskih manjina u europskim državama.

Članak 10.

Sjednicu pododbora u pravilu saziva predsjednik/predsjednica pododbora, a dužan/dužna ju je sazvati  na osnovi zaključka Odobra ili ako to zatraži predsjednik/predsjednica Odbora ili trećina članova/članica Odbora. 

Članak 11.

Pododbor može razmatrati pojedina pitanja kad je na sjednici nazočna većina članova/članica pododbora, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova/članica, imenovanih iz reda zastupnika/zastupnica.

Članak 12.

Pisano izvješće s rasprave o pojedinom pitanju pododbor podnosi Odboru.


IV. OSNIVANJE, SASTAV I NAČIN RADA POSEBNIH RADNIH SKUPINA KOJE OSNIVA PREDSJEDNIK ODBORA


Članak 13.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz djelokruga Odbora i pripreme prijedloga o tim pitanjima, predsjednik/predsjednica Odbora može osnovati posebnu radnu skupinu (u daljnjem tekstu: radna skupina).

Članovi radne skupine imenuju se iz reda članova/članica Odbora, a prema potrebi, i znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika/djelatnica te predstavnika/predstavnica zainteresiranih tijela i organizacija.

Odlukom o osnivanju radne skupine predsjednik/predsjednica Odbora određuje pitanja koja radna skupina treba pripremiti te imenuje voditelja/voditeljicu i članove/članice radne skupine.


Članak 14.

Radnu skupinu saziva i rukovodi njezinim radom voditelj/voditeljica radne skupine.

Radna skupina o svakoj svojoj sjednici podnosi predsjedniku/predsjednici Odbora pisano izvješće.

Odbor razmatra rezultate rada radne skupine.


V. ZAPISNICI
            
Članak 15.

O radu na sjednici Odbora, pododbora te radne skupine vodi se zapisnik.

Svaki zastupnik/zastupnica i član/članica pododbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik o radu prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se obaviti odgovarajuća izmjena.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik/predsjednica i tajnik/tajnica pododbora.


VI. JAVNOST RADA ODBORA, PODODBORA I RADNIH SKUPINA  

Članak 16.

Sjednica Odbora, pododbora ili radne skupine je javna, a pojedini dio sjednice može se održati bez nazočnosti javnosti.

Članak 17.

Radi potpunijeg obavještavanja javnosti o svom radu, Odbor može održati konferenciju za tisak i druga sredstva priopćavanja.


VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.