Zaštita osobnih podataka

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Hrvatskoga sabora kao voditelja obrade i zaštiti prava te omogućava informiranu odluku o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ova obavijest se odnosi isključivo na osobne podatke prikupljene u svrhu organizacije konferencija i sastanaka (organizacija i sigurnost, izrada ID kartice, draftiranje materijala, snimanje sastanaka i priprema publikacija).

Voditelj obrade i kontakt podaci
Hrvatski sabor
Trg svetog Marka 6
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6303 781
Email: szop@sabor.hr

Navedeni podaci, ujedno su i podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju i izvor podataka
Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, spol, datum rođenja, država iz koje dolazi, državljanstvo, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobna isprava (vrsta, broj, datum isteka), organizacija iz koje dolazi, pozicija u organizaciji, posebni zahtjevi, medicinska stanja, prehrambeni zahtjevi. 

Podaci i privola za obradu podataka prikupljaju se putem registracijskih obrazaca dostavljenih elektroničkom poštom na server Hrvatskoga sabora.

Svrha i pravni temelj obrade podataka
Podaci koji se prikupljaju, nužni su u svrhu organizacije konferencija i sastanaka (organizacija i sigurnost, izrada ID kartice, draftiranje materijala, snimanje sastanaka i priprema publikacija).

Pravni temelj obrade podataka:
•    ispitanik je dao privolu za obradu svojih podataka u jednu ili više posebnih svrha u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

Primatelji podataka
Osobni podaci će se dostaviti osobama uključenim u organizaciju događaja u mjeri koja je neophodna u skladu sa svrhom prikupljanja. Osobne podatke će obrađivati zaposlenici Hrvatskoga sabora uključeni u organizaciju.

Osobni podaci mogu se dostaviti i službenicima ostalih državnih tijela kojima je to nužno za izvršavanje zadaće od javnog interesa (MVEP, MUP), drugim pravnim osobama odgovornim za tehničku opremljenost dvorane te pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga s kojima je ugovorena obrada podataka, kao izvršiteljima obrade.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15), svi dokumenti nastali radom Hrvatskoga sabora su javni te se mogu dostavljati osobama koje to zatraže u skladu s navedenim Zakonom.

Prijenos podataka u treće zemlje
Podaci se neće iznositi izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka
Osobni podaci se obrađuju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, odnosno mjesec dana od završetka konferencije/sastanka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, brišu se, a podaci o sudionicima koji se nalaze u službenim dokumentima konferencije/ sastanka, čuvaju se trajno.

Prava ispitanika
Vaša prava su:
•    pravo na pristup osobnim podacima,
•    pravo na ispravak osobnih podataka,
•    pravo na brisanje,
•    pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
•    pravo prijenosa podataka.

Zahtjev za ostvarenje prava može se podnijeti službenika za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći ranije navedene podatke.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, voditelj obrade mora na zahtjev odgovoriti u roku od mjesec dana.

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr