Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 42. sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine, Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni Prijedlog odluke kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnici predlagatelja istaknuli su da je predloženim Planom obuhvaćeno područje unutar zakonom utvrđenih granica Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ ukupne površine 26.600 hektara („Narodne novine, br. 13/1997.) odnosno 297 km2 GIS premjerom. Detaljno je obrazloženo razgraničenje ovoga prostora prema namjeni i načinu korištenja te stupnju zaštite, uvjeti korištenja i mjere zaštite prostora i okoliša te prometni, vodnogospodarski i energetski sustav unutar Nacionalnog parka. Nositelj izrade Plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač Plana je Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Ličko-senjske županije. Stručnu podlogu zaštite prirode za Plan izradio je Državni zavod za zaštitu prirode. Predmetni Plan prošao je u rujnu 2013. godine postupak Druge ponovne javne rasprave. Savjet prostornog uređenja Države na svojim sjednicama održanim u studenom 2012. te prosincu 2013 pozitivno je ocijenio Plan.

Sjednici nazočna v.d. ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“  napomenula je da je Javna ustanova bila uključena u izradu Plana te da su primjedbe koje je izradila Stručna služba Javne ustanove u manjem dijelu prihvaćene. Izrazila je nadu da su se  izrađivači Plana pri tom vodili zaštitom prostora i činjenicom da su Plitvička jezera jedini prostor u RH koji je UNESCO uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine. Naglasila je kako je interes Javne ustanove da ovaj prostor ostane očuvan i na UNESCO-ovoj listi svjetske prirodne baštine te je postavila pitanje je li u postupku izrade Plana traženo mišljenje UNESCO-a.

Sjednici Odbora nazočili su predstavnici Zelene akcije koja je Odboru dostavila  primjedbe na predloženi Prostorni plan. Zelena akcija izražava zabrinutost što u predloženi Plan nisu uvršteni komentari koje su, tijekom druge ponovne javne rasprave, dostavili Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) i Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“. Naglašeno je da je DZZP dao oštru ocjenu Plana držeći ga neprihvatljivim u predloženom obliku, dok je od ukupno 56 primjedbi Javne ustanove tek mali broj njih prihvaćen. Ovdje je prvenstveno izdvojena potreba da se Plan i kategorizacija naselja uskladi s novom hidrogeološkom studijom izrađenom 2008. godine te da se zabrani izgradnja novih objekata u zoni A2 naselja. Upozoreno je da se iz ovako koncipiranog Plana stječe dojam da je primarna djelatnost Nacionalnog parka turizam, a ne zaštita prirodnih vrijednosti. Stoga je Zelena akcija istaknula apel da se u predloženi Plan uvrste komentari DZZP-a i Javne ustanove ili da se Plan u potpunosti ne prihvati.

U raspravi koja je potom uslijedila istaknuto je da predloženi Plan, uz vrlo dobra rješenja vezano za prometni sustav i koncept vodooskrbe, u nedovoljnoj mjeri uvažava aktualne svjetske standarde uređivanja nacionalnih parkova za posjećivanje, Ovo posebice u dijelu pristupnosti parkovne infrastrukture (staze, mostići, pristaništa) invalidnim osobama, zatim u pogledu tehničkih i sigurnosnih kriterija gradnje parkovne infrastrukture radi smanjenja rizika za posjetitelje, potrebe predviđanja objekata za muzejske sadržaje (izložbe, zbirke, video-predavanja) koji su najbrže rastući turistički trend u  zaštićenim područjima i sl. 

Neprihvatljivim su istaknuti propisani niski standardi zaštite okoliša u dijelu obveze tretiranja i pročišćavanja otpadnih voda koje je predviđeno tek za jedno od 26 naselja u okviru Nacionalnog parka.
Upozoreno je da se u odredbama za provođenje Plana koriste pojmovi koji nisu usklađeni s onima iz Zakona o zaštiti prirode  („NN“, br. 80/2013), primjerice u člancima 16. i 23. umjesto Programa zaštite šumskih ekosustava potrebno je koristiti pojam Program zaštite šuma.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i 5 glasova „suzdržan“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Branka Bačića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Bačić, dipl.ing.