Izvješće o radu Odbora za ravnopravnost spolova - 5. saziv Hrvatskoga sabora (2004.-2007.)

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je 55 sjednica, od toga 15 tematskih sjednica, te je ukupno raspravljao o 82 točke, odnosno teme,a od toga je 9 točaka raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.
- 2004. god. 16 sjednica
- 2005. god. 15 sjednica
- 2006. god.12 sjednica
- 2007. god.12 sjednica

 

1.sjednica Odbora
  - održana 29. siječnja 2004. godine
2 točke dnevnog reda:
1. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (većinom glasova « 8 za i 2 suzdržana»).
2. Razno

2. sjednica Odbora
- predviđena za 26. veljače 2004. godine
2 točke dnevnog reda
1.Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu
2.Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, P.Z.br.32 (nije bilo kvoruma)


3.sjednica Odbora
- održana 3. ožujka 2004. godine
1 točka dnevnog reda
1. Poslovnik o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova
(jednoglasno prihvaćen)

4. sjednica Odbora
- održana 20. travnja 2004. godine
2 točke dnevnog reda
1.Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2003. godinu (većinom glasova prihvaćeno «7 za i 1 protiv»)
2.Izvješće o radu pravobranitelja za djecu (jednoglasno prihvaćeno)

5. sjednica Odbora
- održana 22. travnja 2004. godine
1 točka dnevnog reda- tematska sjednica pod nazivom, »Uloga i položaj žene u modernom društvu»

6. sjednica Odbora 
- održana 27. i u nastavku 28. travnja 2004. godine

2 točke dnevnog reda
1.Prijedlog zakona o medijima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E.br.87- hitni postupak (jednoglasno prihvatio Zakon i amandmane)
2.Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova - program djelovanja - obveze Odbora za ravnopravnost spolova

1. amandman - Hrvatski sabor prihvatio amandman

Na članak 5.
U čl. 5. st.2.podstavak 5. mijenja se i glasi: «ostvarivanje ljudskih prava građana i utvrđivanje pravne i socijalne države, te promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti  žena i muškaraca,»

Obrazloženje:
Zakonom o ravnopravnosti spolova štiti se i promiče ravnopravnost spolova kao temeljna vrednota ustavnog poretka RH, u glavi VII pod nazivom MEDIJI naprijed navedenoga Zakona u čl.16. propisana je obveza medijima da kroz programske koncepte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca.

2.amandman - Hrvatski sabor prihvatio amandman

Na članak 16.
U čl. 16. stavku 1. iza riječi «obitelji.» dodaju se riječi: «bez obzira na spol i spolno opredjeljenje.»

Obrazloženje:
Naime, ravnopravnost spolova zadire u sva životna područja. Osim važećih specijalnih zakona koji su isključivo namijenjeni sprečavanju diskriminacije na osnovi spola: Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o istospolnim zajednicama -  izmjenama Zakona o radu zabranjena je diskriminacija izravna i neizravna na temelju spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, idr. 
Također je propisano da je poslodavac dužan štititi dostojanstvo radnika, a podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika su tajni.


3. amandman - djelomično prihvaćen

Na članak 20.- Hrvatski sabor nije prihvatio
U čl.20.u st. 7. iza riječi «duhanskih proizvoda,» dodaju se riječi: »informacija sa pornografskim sadržajem,»
Predloženom dopunom štiti se dostojanstvo svakog čovjeka. S tim u svezi, ukazano je da se pornografski sadržaji kriju u raznim vrstama oglasnih poruka, a posebice u elektronskim medijima na koje su prijemčivi adolescenti i djeca.

U čl. 20. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: - Hrvatski sabor prihvatio
«Nije dopušteno oglašavanje u kojemu se žene i muškarci prikazuju i predstavljaju na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolno opredjeljenje.»

Obrazloženje:
Članak 16. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova izrijekom propisuje da je zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na ponižavajući ili omalovažavajući način s obzirom na spolnu orjentaciju ili spol. Dužnost medija je da poštuju dostojanstvo, ugled i čast građana. Iako je oglas plaćena obavijest kojom se pospješuje promet proizvoda - oglašivač u svojim oglasnim porukama mora voditi brigu i o dopustivosti sadržaja.

7. sjednica Odbora
-održana 25. svibnja 2004. godine
1 točka dnevnog reda - tematska sjednica- «Unaprjeđenje socijalno pravne zaštite djece razvedenih roditelja i djece iz izvanbračnih zajednica»


8. sjednica Odbora
- predviđena za 26. svibnja 2004.godine
3 točke dnevnog reda
1.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, P.Z.E.br.88, prvo čitanje
2.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, P.Z. br.89, prvo čitanje
3.Pijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, P.Z.br.67, prvo čitanje (nije bilo kvoruma)

9. sjednica Odbora
- održana 13. srpnja 2004. godine
1 točka dnevnog reda
1.Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (prihvatio većinom glasova «7 za i 1 protiv»)

10. sjednica Odbora
- održana 14. rujna 2004.godine
3 točke dnevnog reda
1. Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br. 143, hitni postupak (prihvaćen većinom glasova « 6 za i 4 protiv»)
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.153, hitni postupak (prihvaćen većinom glasova» 6 za i 4 protiv»)
3. Informacija o izvršenim obvezama državnih tijela propisanih u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova

11. sjednica Odbora
- održana 16. rujna 2004. godine
1 točka dnevnog reda
1. Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, za prvo polugodište 2004. (prihvaćen većinom glasova « 5 za i 2 protiv»)

12. sjednica Odbora
- održana 22. rujna 2004. godine
1 točka dnevnog reda
1.Prijedlog odluke o proglašenju «Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama» (jednoglasno prihvaćeno)

13. sjednica Odbora
- održana 30. rujna 2004. godine
1 točka dnevnog reda - tematska sjednica «Mobbing - hrvatska iskustva»

14. sjednica Odbora
- održana održana 5. studenoga i u nastavku 9. studenoga 2004. godine
2 točke dnevnog reda
1. Konačni prijedlog zakona o zaštiti prava pacijenata, P.Z.E.103, drugo čitanje
2. - Izvješće o radu Vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom o programima  HR-a i HTV-a u razdoblju od 14. studenoga 2003. do 30. lipnja 2004.
   - Izvješće Ravnateljstva o poslovanju HRT-a u 2003. godini
   - Izvješće neovisne revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu (Odbor je većinom glasova «5 za i 3 protiv « prihvatio obje točke)


Zaključak Odbora 

1. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da prilikom predlaganja zakona i drugih akata poštuje ravnopravnost spolova u svim odredbama u kojima se imenuje rod (muški/ženski)., uz Konačni prijedlog zakona o zaštiti prava pacijenata, P.Z.E. br.103.

(Odbor je jednoglasno predložio zaključak) 
 - Hrvatski sabor nije prihvatio zaključak.

15.sjednica Odbora
- održana 17. studenoga 2004.
2 točke dnevnog reda
1.Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, s prijedlogom projekcije proračuna za 2006. i 2007. godinu
2.Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, drugo čitanje, P.Z.br.190 (Odbor je većinom glasova «5 za i 4 protiv» prihvatio zakone)

16. sjednica i nastavak 16. sjednice Odbora
- održana 24. studenoga 2004. godine
3 točke dnevnog reda
1.Prijedlog strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004 - 2012.
2.Prijedlog programa statističkih aktivnosti republike Hrvatske 2004.-2007. (Odbor je jednoglasno prihvatio  strategiju i program, tj 1. i 2. točku)
3.Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (Odbor je većinom glasova «6 za i 4 protiv» odbio donošenje Deklaracije).

Odbor je  preložio Hrvatskome saboru da donese 
                                        
Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. - 2012.

sa slijedećim amandmanom

Amandman I

U glavi 7. iza poglavlja 7.9 Regionalna statistika dodaje se novo poglavlje i glasi:

«7.10 Rodna statistika
Rodna statistika se odnosi na statističke podatke koji odražavaju realnost žena i muškaraca u svim sferama života, uključujući odnose između spolova. Takva statistika jasno ukazuje na stupanj ravnopravnosti spolova u društvu. Ona omogućuje vidljivost stanja i iskustava žena i muškaraca tijekom svih faza životnoga ciklusa. Vođenje rodne statistike omogućuje praćenje stanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj potrebnih radi donošenja odluka, poduzimanja mjera i vođenja politike za ostvarivanje te ravnopravnosti. Za to je nužna mogućnost uspoređivanja podataka o ženama i muškarcima u svim područjima društvenog života. 

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska se obvezuje ubrzati proces harmonizacije sustava svoje službene statistike sa statistikom EU koja se zalaže za iskazivanje svih podataka o pojedincima po spolu te kontinuirani razvoj i unapređenje metodologija i indikatora za evaluaciju ravnopravnosti spolova. 

Rodna statistika podrazumijeva:
• iskazivanje sve statistike o pojedincima po spolu,
• analiziranje i prikazivanje svih varijabli i karakteristika po spolu kao primarne i sveukupne klasifikacijske kategorije
• reflektiranje svih rodnih pitanja u statističkim podacima.

Statistički podaci o pojedincima će u svim publikacijama biti iskazani po spolu i ako je moguće po dobi. Podaci će biti dostupni korisnicima i putem elektroničkih medija te javno dostupnih baza službene statistike na internetu. Državni zavod za statistiku će redovito objavljivati i diseminirati publikacije sa statističkim podacima o ženama i muškarcima u Republici Hrvatskoj. Publikacije će biti razumljive i netehničkim korisnicima.” 

Obrazloženje:

Uvrštavanje te cjeline u skladu je s misijom, vizijom, glavnim zadaćama i pojedinačnim ciljevima «Strategije» te odgovara potrebama specifičnih korisnika rodne statistike. 
Prema čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu. 
Trenutno se iskazuju određeni podaci po spolu, ali ne i svi. 
Podaci po spolu iskazuju se samo do određene razine. Primjerice, podaci o okrivljenim punoljetnim osobama po vrsti prekršaja i odluke od 1998. do 2002. sadrže podatke koliko je od ukupnog broja okrivljenih punoljetnih osoba bilo žena, ali u daljnjoj razradi ne sadrži podatke o vrsti prekršaja iskazane po spolu.

Polovica stanovništva Republike Hrvatske, žene, ne može na jednostavan način doći do podataka o sebi. 
Podaci iskazani po spolu nisu lako dostupni zainteresiranim korisnicima, stoga je user-friendly pristup podacima neophodan.

Podaci koji su iznimno važni za žene obuhvaćaju podatke iz područja rada i zapošljavanja, pravosuđa, odlučivanja u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi te obrazovanja. 

U Pekinškoj deklaraciji i platformi za akciju donosenoj na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995., jedan od strateških ciljeva (H.3) jest proizvodnja i diseminacija podataka i informacija iskazanih po spolu. Države bi stoga, između ostalog, trebale osigurati da se statistika o pojedincima/kama sakuplja, kompilira, analizira i prezentira po spolu i dobi te da reflektira probleme, teme i pitanja koja se odnose na muškarce i žene u društvu. 

Odbor je pedložio Hrvatskome saboru da donese Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007.

sa slijedećim amandmanima:

Amandman I

U točki 13. IT infrastruktura i usluge za DZS,  iza 13.N.1 Informatika, dodaje se  nova točka i glasi: 

“ 13.N.2 
Statistička tema i struktura: 13.N.2 Baza službene statistike na internetu
Odgovorni nositelj službene statistike: Državni zavod za statistiku
Opis statističkog proizvoda: Javno dostupna baza službene statistike na internetu, primarno za sljedeće cjelovite točke «Programa»: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.”


Obrazloženje:

Prema «Strategiji razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012.» diseminacija kvalitetnih i pouzdanih statističkih podataka predstavlja temeljni dio njezine misije. Kao poseban strategijski cilj navodi se uspostavljanje javno dostupne baze podataka upravo na Internetu. Osim toga, vizijom «Strategije» određuje se da bi hrvatski statistički sustav trebao biti (...) korisnički orijentiran i prepoznatljiv izvor pouzdanih i pravodobnih statističkih pokazatelja. Upravo je stoga potrebno u «Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004.-2007.»  uvrstiti predložene promjene, dakle navesti i mogućnost dostupnosti podataka putem Interneta. Tako se postiže usklađenost «Programa» sa «Strategijom» te se omogućava šira dostupnost podataka korisnicima. Pritom se posebice misli na ženski dio populacije, razne ženske udruge te ostale javne i privatne subjekte provođenja ravnopravnosti spolova, kojima dostupnost tih podataka mora biti olakšana kako bi mogli preciznije utvrditi stanje te predlagati mjere za postizanje ravnopravnosti spolova.  

Amandman II

U točki 242.N.1 Registar poslovnih subjekata; (odgovorni nositelj službene statistike Financijska agencija- administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, u zagradi iza riječi "slobodna zanimanja", dodati riječi "i po spolu". 

Amandman III

U točki 242.N.2 Registar godišnjih financijskih izvještaja; (odgovorni nositelj službene statistike Financijska agencija- administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "fizičkim osobama", dodati riječi "po spolu". 

Amandman IV

U točki 242.N.3. Obrtni registar; (odgovorni nositelj službene statistike Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "vlasnicima obrta", dodati riječi "po spolu".

Amandman V

U točki 242.N.6 Registar stanovnika; (odgovorni nositelj službene statistike Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa – administrativni izvori podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "humanitarnih razloga", dodati riječi "sve i po spolu". 

Amandman VI

U točki 313. Migracijske statistike – (statistika unutarnje i vanjske migracije) – godišnje; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "specične stope migracije po dobi", dodati riječi "i po spolu".

Amandman VII

U točki 322.N.1 Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje); (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "i po satu rada", dodati riječi "i po spolu".

Amandman VIII

U točki 332. Usavršavanje i osposobljavanje za zanimanja; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "sustava obrazovanja", dodati riječi "i po spolu". 

Amandman  IX

U točki 351. Javno zdravstvo; (odgovorni nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvo – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "uzrocima smrti", dodati riječi "i po spolu"; iza riječi "razini zdravstvenih zavoda", dodati riječi "i po spolu"; iza riječi "prema Registru bolnički liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama u Hrvatskoj", dodati riječi "i po spolu"; iza riječi "prema Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom", dodati riječi "i po spolu"; iza riječi "koje se istražuju (pobol) prema javnozdravstvenim registrima koji prikupljaju te podatke", dodati riječi "i po spolu".

Amandman X

U točki 352. Zdravstvo i sigurnost na poslu; (odgovorni nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvo – administrativni izvor podataka); iza riječi u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "ozlijeđenima na poslu", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XI

U točki 353. Zaštita potrošača; (odgovorni nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba – Centar za gerontologiju – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "i u slobodno vrijeme", dodati riječi "po spolu".

Amandman XII

U točki 362. Korištenje vremena; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi " navike stanovništva", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XIII

U točki 371. Statistika socijalne skrbi – centralni sustav; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "korisnicima socijalne zaštite ", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XIV

U točki 371.N.1 Statistika socijalne skrbi; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku/Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "korisnicima socijalne skrbi", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XV

U točki 371.N.2 Statistika mirovinskog osiguranja; (odgovorni nositelj službene statistike Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "osiguranicima mirovinskog osiguranja", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XVI

U točki 371.N.3 Statistika II. stupa mirovinskog osiguranja i osoba atipičnih oblika rada; (odgovorni nositelj službene statistike Središnji registar osiguranika- administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "atipične oblike rada (honorarce)", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XVII

U točki 382.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela); (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "prijavljenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima", dodati riječi "i po spolu"; te iza riječi "optuženim i osuđenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XVIII

U točki 382.N.2 Počinitelji prekršaja; (odgovorni nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "osoba počinitelja prekršaja", dodati riječi "i po spolu".

Amandman XIX

U točki 382.N.3 Statistika kriminaliteta; (odgovorni nositelj službene statistike Ministarstvo unutarnjih poslova – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "osumnjičene za kaznena djela", dodati riječi "i po spolu". 

Amandman XX

U točki 382.N.4 Podaci o predmetima u kaznenom postupku, građanskom postupku i upravnim sporovima; (odgovorni nositelj službene statistike Ministarstvo pravosuđa – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "u kaznenim i popravnim ustanovama", dodati riječi "i po spolu". 

Amandman XXI
U točki 382.N.5 Podaci o stanju kadrova u sudstvu; (odgovorni nositelj službene statistike Ministarstvo pravosuđa – administrativni izvor podataka); u stupcu Opis statističkog proizvoda, iza riječi "kadrova u sudstvu", dodati riječi "i po spolu".

Obrazloženje:

Potrebno je u točkama 242.N.1, 242.N.2, 242.N.3., 242.N.6, 313., 322.N.1, 332., 351., 352., 353., 362., 371., 371.N.1, 371.N.2, 371.N.3, 382.N.1, 382.N.2, 382.N.3, 382.N.4, 382.N.5 u stupcu Opis statističkog proizvoda u određene dijelove teksta dodati riječi "i po spolu". 

Prema čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu.
Kako bi se postigla i održala dosljednost u iskazivanju podataka po spolu u «Programu» je potrebno navesti spol kao varijablu svugdje gdje to nije eksplicitno navedeno, posebice zbog toga što se trenutno samo određeni podaci iskazuju po spolu i to do određene razine pokazatelja. Uključivanje spola je nužno zbog utvrđivanja stanja i praćenja procesa promjena u domeni ravnopravnosti spolova. Stoga ti podaci moraju biti iskazani svugdje gdje se vodi statistika o pojedincu, kako bi razni zainteresirani korisnici (žene, ženske udruge, državna i javna tijela) mogli jednostavno doći do razumljivih i pouzdanih rodno relevantnih podataka. Podaci koji su iznimno važni za ravnopravnost spolova obuhvaćaju područja rada i zapošljavanja, pravosuđa, odlučivanja u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi te obrazovanja. 

U Pekinškoj deklaraciji i platformi za akciju donosenoj na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. jedan od strateških ciljeva (H.3) je proizvodnja i diseminacija podataka i informacija iskazanih po spolu. Države bi stoga, između ostalog, trebale osigurati da se statistika o pojedincima/kama 
sakuplja, kompilira, analizira i prezentira po spolu i dobi te da reflektira probleme, teme i pitanja koja se odnose na muškarce i žene u društvu. 

Hrvatski sabor je na 12. sjednici (11.02. 2005.) prihvatio amandmane Odbora. 

17. sjednica Odbora

- održana 1.veljače 2005. godine

2 točke dnevnog reda

1.Prijedlog nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do 2008. (Odbor je jednoglasno prihvatio)

2. Prijedlog za pokretanje postupka donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedlog Ženske mreže Hrvatske - utvrđivanje stajališta (Odbor nije utvrdio stajalište o predloženoj inicijativi)


18. sjednica Odbora

- održana 3. i 9. veljače 2005. godine

1 točka dnevnog reda
1.Prijedlog za pokretanje postupka donošenja Zakona o izmjenama i dopunama     Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne ) samouprave, prijedlog Ženske mreže Hrvatske - utvrđivanje stajališta Odbora (Odbor nije utvrdio stajalište o predloženoj inicijativi, niti iz 3 pokušaja jer nije bilo kvoruma).

19. sjednica Odbora
- održana 15. ožujka 2005. godine
2 točke dnevnog reda
1. Prijedlog Godišjneg provedbenog plana  statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2005. godinu (jednoglasno prihvaćeno uz slijedeće amandmane):

1.amandaman: U poglavlju  I.  STATISTIČKE INFRASTRUKTURE, grupa 24. Registri, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosi, Broj 4  Obrtni registar, dopuniti Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: “vlasniku obrta“, dodaju riječi: „spol vlasnika obrta“.

2.amandman: U poglavlju  II.  DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 31. Stanovništvo, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, Broj 2 Projekcije stanovništva ,dopuniti Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: “projekcija stanovništva“, dodaju riječi: „po spolu“.

3. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada, u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 4 Anketa o tržištu rada,dopuniti  Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „ broj zaposlenih koji su primili plaću“,  dodaju riječi: “po spolu“.

4. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada , u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... ,Broj 5 Anketa o radnoj snazi, dopuniti  Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: “demografske i obrazovne karakteristike članova kućanstva“, dodaju riječi:“po spolu“.

5. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada , u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, Broj 2 Anketa o trošku rada, dopuniti Kratak opis
 sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: “broj zaposlenih koji su primili plaću“, dodaju riječi: “po spolu“.

6. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada, u podgrupi II.  Ostale statističke aktivnosti, Broj 3 Anketa o radnoj snazi prema tromjesečnoj dinamici i regionalnoj razini, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi:  “u tromjesečnoj dinamici“, dodaju riječi: “po spolu“.

7. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 34. Kultura, u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 16 Izvještaj udruga kulturno-umjetničkog amaterizma, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „ članovi“, dodaju riječi: “po spolu“.

8. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 34. Kultura, u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 18 Izvještaj knjižnica, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: “korisnici“, dodaju riječi: “po spolu“.

9. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača,u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 2 Istraživanje o izvršenim obvezatnim imunizacijama protiv zaraznih bolesti, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „ podaci o broju cijepljenih osoba“, dodaju riječi:“po spolu“.

10. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... , Broj 3 Istraživanje o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivne, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: “brojem seropozitivnih“, dodaju riječi: “po spolu“.

11. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... , Broj 4 Statistika o radu i utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama bez obzira na vrstu vlasništva-opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena, stomatološka zaštita , dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti  na način da se  iza riječi: “broju osoba u skrbi“ i riječi: “broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi:“po spolu“.

12. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 5  Statistika o provođenju specifičnih i preventivnih mjera školske djece i mladeži, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „ ukupnom broju dijece u osnovnoj odnosno u srednjoj školi“, dodaju riječi: “po spolu“.

13. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 6 Statistika o radu i o utvrđenim bolestima,stanjima-medicina rada,hitna medicinska pomoć, transfuzija, patronaža i kućna njega, dopuni Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „broju osoba u skrbi“, dodaju riječi:“po spolu“; i iza riječi:“ broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi:“po spolu“.

14. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7 Statistika o radu i o utvrđenim bolestima,stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti iza riječi: „broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi:“po spolu“.

15. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača ,podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 8  Istraživanje zdravstvenih resursa prema Registru zdravstvenih djelatnika i Registru zdravstvenih ustanova/Izvješće o organizacijskoj srtukturi i djelatnicima u zdravstvu, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „ i djelatnika u zdravstvu“, dodaju riječi:“po spolu“.

16. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 18  Istraživanje o resursima u ljekarni/Izvješće o organizaciji i djelatnicima u ljekarnama, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „djelatnicima“, dodaju riječi:“po spolu“.

17. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE ,grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 23 Istraživanje perinatalne smrti, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „ te podaci o djetetu“, dodaju riječi:“po spolu“.

18. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 46 Registar praćenja zdravstvenih potreba za institucionalnom i izvaninstitucionalnom skrbi starijih osiguranika, dopuniti Kratki opisu sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „ i ostali gerontološki javnozdravstveni pokazatelji“, dodaju riječi:“po spolu“.

19. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ....,Broj 46 Registar funkcionalno onesposobljenih starijih ljudi u institucionalnoj gerijatrijskoj i izvaninstitucionalnoj gerontološkoj skrbi,  iza riječi: „ starijih ljudi“, dodaju riječi:“po spolu“.

20. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti , Broj 1 Izvješće o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih ljudi za institucionalnom i izvaninstitucionalnom gerijatrijskom skrbi, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na nači da se  iza riječi: „ prikupljanje podataka“ ,dodaju riječi:“po spolu“.

21. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 36. Raspodjela dohotka i uvjeti života,  podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... , Broj 5 Mjesečno i dvomjesečno statističko izvješće o korisnicima i pomoćima u socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj u tekućoj godini dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „po vrstama pomoći“ dodaju riječi:“po spolu“.

22. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 36.Raspodjela dohotka i uvjeti života,  podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7  Mjesečno izvješće o korisnicima mirovina prema skupinama dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „ korisnici mirovina prema“, dodaju riječi:“po spolu“.

23. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE ,grupa 36. Raspodjela dohotka i uvjeti života,  podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 8 Polugodišnje i godišnje izvješće o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „Stanje i kretanje broja korisnika mirovina prema“, dodaju riječi: “po spolu“.

24. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 38. Ostale socijalne statistike, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7 Statistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „ podaci o počiniteljima prekršaja“, dodaju riječi: “po spolu“.

25. amandman: U poglavlju  II.DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 38 Ostale socijalne statistike , podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 10  Statistički izvještaj o predmetima u kaznenom postupku,osobama protiv kojih je određen pritvor,osobama na izdržavanju kazne i maloljetnicima u zavodima za preodgoj, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „zavodima za preodgoj“, dodaju riječi:“po spolu“.

26. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 38 Ostale socijalne statistike,  podgrupi I.Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... , Broj 11   Statistički izvještaj o brojnom stanju kadrova sudstva,kaznenim ustanovama i zavodima za preodgoj, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „i popravnim ustanovama“ dodaju riječi: “po spolu“.

Obrazloženje: (1.-26.)

Prema čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu.

Kako bi se postigla i održala dosljednost u iskazivanju podataka po spolu potrebno je navesti spol kao varijablu svugdje gdje to nije eksplicitno navedeno, posebice zbog toga što se trenutno samo određeni podaci iskazuju po spolu i to do određene razine pokazatelja. Uključivanje spola je nužno zbog utvrđivanja stanja i praćenja procesa promjena u domeni ravnopravnosti spolova. Stoga ti podaci moraju biti iskazani svugdje gdje se vodi statistika o pojedincu, kako bi razni zainteresirani korisnici (žene, ženske udruge, državna i javna tijela) mogli jednostavno doći do razumljivih i pouzdanih rodno relevantnih podataka. Podaci koji su iznimno važni za ravnopravnost spolova obuhvaćaju područja rada i zapošljavanja, pravosuđa, odlučivanja u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi te obrazovanja.
 
2.Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2003. i 2004. godinu (Odbor je jednoglasno prihvatio izvješće)

(Odbor je jednoglasno prihvatio amandmane)
Hrvatski sabor je prihvatio 16 amandmana i to: (1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10.,13.,16.,17.,18.,19.,20.,21.22.)

 

20. sjednica Odbora
- održana 12. travnja 2005. godine
1 točka dnevnog reda
1. Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2004. godinu (Odbor je jednoglasno prihvatio izvješće)


21. sjednica Odbora
- održana 17. svibnja 2005.godine
1 točka dnevnog reda
1. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2004. godinu (Odbor je jednoglasno prihvatio izvješće)


22. sjednica Odbora
- održana 7. lipnja 2005. godine
1 točka dnevnog reda
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, P.Z.br.300, prvo čitanje (Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog zakona)

23. sjednica odbora
- održana 5. srpnja 2005.
1 točka dnevnog reda
Tematska sjednica: “Medicinske sestre - školovanje i radno-pravni položaj”


24. sjednica Odbora
-održana 11.srpnja 2005.
1 točka dnevnog reda: Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (Odbor je većinom glasova «4 za i 3 protiv» prihvatio izmjene)

25. sjednica Odbora
-održana 21. rujna 2005. godine
1. točka dnevnog reda
Tematska sjednica održana  povodom obilježavanja 22. rujna, Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama

26. sjednica Odbora
-održana 06. listopada 2005. godine
1 točka dnevnog reda
1. Nacionalno izvješće o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda (jednoglasno primili na znanje)


27.sjednica Odbora
Okrugli stol - zajednički organiziran sa Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- održana 08.studenoga 2005. godine
Tema - «Registrirano partnerstvo (prava istospolnih zajednica)»

28. sjednica Odbora
- održana 14. i 15. studenoga 2005. godine
3 točke dnevnog reda
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, P.Z.br.360 prvo čitanje (jednoglasno prihvaćen)
2. Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, P.Z.br. 363 prvo čitanje (jednoglasno prihvaćen)
3. Izvješće o radu prve regionalne parlamentarne radionice, održane u Hrvatskome saboru, 29.10. 2005. godine

29. sjednica Odbora
 - održana 21. studenoga 2005. godine
2 točke dnevnog reda
1. Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, s Prijedlogom projekcije proračuna za 2007. i 2008. godinu (većinom glasova «4 za i 3 protiv» prihvaćen)
2. Konačni prijedlog zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu,P.Z.br.387. (većinom glasova «4 za i 3 protiv» prihvaćen)

30. sjednica Odbora
- održana 24.studenoga 2005. godine
1 točka dnevnog reda
1. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu

Odbor je jednoglasno prihvatio Izvješće i podnio 25 amandmana kako slijedi:

1. amandman: U poglavlju I. STATISTIČKE INFRASTRUKTURE, grupa 24. Registri, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, Broj 4 – Obrtni registar, dopuniti  Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: “vlasniku obrta“, dodaju riječi: „spol vlasnika obrta“.

2. amandman: U poglavlju  II.  DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 31. Stanovništvo, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, Broj 2 - Projekcije stanovništva, dopuniti Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: “projekcija stanovništva“, dodaju riječi: „po spolu“, i iza riječi: „broja stanovnika“, dodaju riječi: “po spolu“.

3. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada, u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 4 - Anketa o radnoj snazi (ARS), dopuniti  Kratk opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: “demografske i obrazovne karakteristike članova kućanstva“, dodaju riječi: “po spolu“.

4. amandman: U poglavlju II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, GRUPA 32. Tržište rada, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, broj 3 - Anketa o radnoj snazi prema tromjesečnoj dinamici i regionalnoj razini, dopuniti Kratk opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „u tromjesečnoj dinamici“, dodaju riječi: „ po spolu“.
5. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 34. Kultura , u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 16 - Izvještaj udruga kulturno-umjetničkog amaterizma (KUD-1), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „članovi“, dodaju riječi: “po spolu“.

6. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 34. Kultura , u podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 18 - Izvještaj knjižnica (KNJ-1), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: “korisnici“, dodaju riječi: “po spolu“.

7. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka..., Broj 2 - Istraživanje o izvršenim obvezatnim imunizacijama protiv zaraznih bolesti (3-19-60 i UT-III/6-114),dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „podaci o broju cijepljenih osoba“, dodaju riječi: “po spolu“.

8. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE ,grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača , podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 3 - Istraživanje o osobama testiranima na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne (N-03-03), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: “brojem seropozitivnih“, dodaju riječi: “po spolu“.

9. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 4 - Statistika o radu i utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama bez obzira na vrstu vlasništva-opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena ,stomatološka zaštita (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 doN-01-17,N-01-25 doN-01-27) dopuniti Kratak opis sadržaja podataka  na način da se  iza riječi: “broju osoba u skrbi“ dodaju riječi „po spolu“ i iza riječi: “broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi: “po spolu“.

10. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 5 - Statistika o provođenju specifičnih i preventivnih mjera školske djece i mladeži (N-01-06,HZJZ/ŠM-02,HZJZ/ŠM-03) dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „ukupnom broju djece u osnovnoj odnosno u srednjoj školi“, dodaju riječi: “po spolu“.

11. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 6- Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima-medicina rada,hitna medicinska pomioć, transfuzija, patronaža i kućna njega (N-01-18 do N-01-24,N-01-08 do N-01-10,3-10-60,N-01-28 do N-01-30), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „ broju osoba u skrbi„ dodaju riječi „po spolu“ i iza riječi: “broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi: “po spolu“.

12. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7 - Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva (N-02-01 do N-02-03), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka  na način da se iza riječi: „broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi: “po spolu“.

13. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 8 - Istraživanje zdravstvenih resursa prema Registru zdravstvenih djelatnika i Registru zdravstvenih ustanova/Izvješće o organizacijskoj srtukturi i djelatnicima u zdravstvu (3-00-60), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „i djelatnika u zdravstvu“, dodaju riječi: “po spolu“.

14. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 18 -  Istraživanje o resursima u ljekarni/Izvješće o organizaciji i djelatnicima u ljekarnama (3-00-60), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „zaposlenima“ dodaju riječi: “po spolu“.

15. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 23 - Istraživanje perinatalne smrti  (JZ-PER), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „te podaci o djetetu“, dodaju riječi: “po spolu“.

16. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 46 -  Statistika o provođenju preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50 godina, dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „starijih od 50 godina“, dodaju riječi: “po spolu“.

17. amandman: U poglavlju II DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I . Statističko istraživanje/prikupljanje podataka …., Broj 47 – Registar praćenja zdravstvenih potreba za institucijskom i izvaninstitucijskom zdravstvenom skrbi starijih osiguranika s Podregistrom stogodišnjaka i Podregistrom za oboljele od Alzheimerove bolesti i Podregistrom farmakoekonomike, dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „gerontološki javnozdravstveni pokazatelji“, dodaju riječi: „po spolu“.  

18. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 48 - Registar funkcionalno onesposobljenih starijih ljudi u institucijskoj gerijatrijskoj i izvaninstitucijskoj gerontološkoj skrbi s Podregistrom stogodišnjaka, Podregistrom za oboljele od Alzheimerove bolesti i Podregistrom farmakopekonomike, dopuniti Kratak opis sadržaja aktivnosti na način da se  iza riječi: „javnozdravstveni pokazatelji“ dodaju riječi: “po spolu“.

19. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti , Broj 2 - Izvješće o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih ljudi za institucijskom i izvaninstitucijskom gerijatrijskom skrbi, dopuniti Kratak opis sadržaja aktivnosti na nači da se  iza riječi:   „praćenje/prikupljanje podataka“, dodaju riječi: “po spolu“.

20. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 37. Socijalna skrb,  podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 5 - Mjesečno i dvomjesečno statističko izvješće o korisnicima i pomoćima u socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj u tekućoj godini, dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: „prema vrstama pomoći“, dodaju riječi: “po spolu“.

21. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 37. Socijalna skrb, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7 -  Mjesečno izvješće o korisnicima mirovina i svotama mirovina prema skupinama (OS-13), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „korisnici mirovina prema“, dodaju riječi: “po spolu“.

22. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 37. Socijalna skrb,  podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 8 -  Polugodišnje i godišnje izvješće o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (OS-3), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „Stanje i kretanje broja korisnika mirovina“, dodaju riječi: “po spolu“.

23. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 38. Ostale socijalne statistike, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7- Statistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-3), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi:  „podaci o počiniteljima prekršaja“, dodaju riječi: “po spolu“.

24. amandman: U poglavlju  II.DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 38. Ostale socijalne statistike, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 12 - Statistički izvještaj o predmetima u kaznenom postupku, osobama protiv kojih je određen pritvor, osobama na izdržavanju kazne i maloljetnicima u zavodima za preodgoj (RS-istr., RS-k/l MI, RS-k/II, RS-k/III, IK-1, IK-Z), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi: „zavodima za preodgoj“, dodaju riječi: “po spolu“.?

25. amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE, grupa 38. Ostale socijalne statistike, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka .... , Broj 13 -  Statistički izvještaj o brojnom stanju kadrova u sudstvu, kaznenim ustanovama i zavodima za preodgoj (RS-os, P-os, IK-os), dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se  iza riječi: “broju sudaca“, dodaju riječi: “po spolu“, i iza riječi: „ i popravnim ustanovama „ dodaju riječi: “po spolu“.

Obrazloženje: (1.-25.)

Prema čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu.

Kako bi se postigla i održala dosljednost u iskazivanju podataka po spolu potrebno je navesti spol kao varijablu svugdje gdje to nije eksplicitno navedeno, napose zbog toga što se trenutno samo određeni podaci iskazuju po spolu i to do određene razine pokazatelja. Uključivanje spola je nužno zbog utvrđivanja stanja i praćenja procesa promjena u području ravnopravnosti spolova. Stoga ti podaci moraju biti iskazani svugdje gdje se vodi statistika o pojedincu, kako bi razni zainteresirani korisnici (žene, ženske udruge, državna i javna tijela) mogli jednostavno doći do razumljivih i pouzdanih rodno relevantnih podataka. Podaci koji su iznimno važni za ravnopravnost spolova obuhvaćaju područja rada i zapošljavanja, pravosuđa, odlučivanja u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi te obrazovanja. 


Hrvatski sabor je na 17. sjednici, održanoj 02.12.2005.godine prihvatio sve amandmane , osim amandmana 22.

31. sjednica  Odbora
- održana 1. prosinca 2005. godine
1 točka dnevnog reda
1. Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2004. godini (jednoglasno prihvaćeno)

32. sjednica Odbora
- planirana za 24. 1. 2006. - nije održana zbog nedostatka kvoruma

33. sjednica Odbora
- održana 15. veljače 2006. godine
1 točka dnevnog reda
1. Prijedlog zakona o registriranom partnerstvu,P.Z.br.358 -prvo čitanje (Odbor je većinom glasova “7 za i 4 protiv” prihvatio prijedlog zakona)

34. sjednica Odbora
- održana 7. ožujka 2006. godine

Tematska sjednica održana povodom 8. ožujka - Međunarodnog dana žena
Na sjednici je razmotreno Izvješće o stanju ženskih ljudskih prava u 2005. godini, koje je pripremila Ženska mreža Hrvatske.

35. sjednica Odbora
- održana 9. svibnja 2006. godine
2 točke dnevnog reda
1. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2005. godinu (prihvaćeno jednoglasno)
2. Izvješće o drugoj parlamentarnoj radionici održanoj 24. i 25. veljače 2006. godine u Sarajevu


36. sjednica Odbora
- održana 12. svibnja 2006.godine
1 točka dnevnog reda
1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona,P.Z.br.360 - drugo čitanje (jednoglasno prihvaćeno, uz slijedeće amandmane:)

Amandman 1.
Iza članka 1.dodaje se članak 1.a. i glasi:

«U članku 20. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
7. Zastara kaznenog progona za kaznena djela iz glave (XIV) kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa počinjena na štetu djeteta i maloljetne osobe ne teče vrijeme za koje prema zakonu dijete i maloljetnik oštećeno kaznenim djelom nema poslovnu sposobnost».

Obrazloženje:
U sadašnjim okolnostima apsolutna zastara kod većine ovih djela nastupa za 10 godina, te u najvećem broju slučajeva kada je djelo počinjeno u djetetovoj ranoj dobi zastara nastupa prije punoljetnosti djeteta. Specifičnost dječjih prava je i u okolnosti da je za njihovo ostvarenje djeci potrebna pomoć odraslih osoba, a to su najčešće( roditelji, posvojitelji i skrbnici), koji u najvećem broju slučajeva krše dječja prava. Stoga, tek u situaciji kada osoba doista može bez ikakvih pravnih i stvarnih zapreka tražiti ostvarenje svojih prava možemo govoriti o punom opsegu njezine zaštite.

Amandman 2.

Na članak 42.
«Članak 42. mijenja se i glasi:
U članku 175., u stavku 1. iza riječi: «Tko» brišu se riječi: «kršeći pravila međunarodnog prava», a riječi: «kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.» zamjenjuju se riječima: «kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet do najviše petnaest godina.»,

u stavku 2. iz riječi: «Tko» brišu  se riječi: «kršeći pravila međunarodnog prava», a riječi: «kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora» zamjenjuju se riječima: «kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.»,

u stavku 3. riječi: «kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina» zamjenjuju se riječima: «kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina»,
iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
«Tko iskorištava ili omogući drugoj osobi iskorištavanje osobe za koju zna da je žrtva trgovanja ljudima u svrhu prostitucije ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada ili usluga, ropstva ili njemu sličnih odnosa, služenja, te odstranjivanja organa, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. Počinitelj će se kazniti i za pokušaj ovog djela.»,

Dosadašnji stavk 4. koji postaje stavak 5.
 
Obrazloženje:

U stavku 1. i 2. iz zakonskog opisa kaznenog djela izostavljaju se riječi «kršeći pravila međunarodnog prava». Naime, ukoliko taj tekst čini zakonsko biće kaznenog djela, tada bi sudovi u svakom postupku trebali utvrditi da je došlo do povreda odredbi međunarodnog prava, te utvrditi koje su to točno odredbe međunarodnog prava koje su povrijeđene.  Čini se da bi takva situacija samo nepotrebno otežavala posao sudovima. Ispušteni dio teksta nepotreban je jer se pravila međunarodnog prava koja se odnose na trgovanje ljudima i ropstvo krše upravo radnjama opisanim u ostatku zakonskog teksta, te je stoga dovoljno tako definirati predmetno kazneno djelo.
Iza stavka 3. dodaje se stavak novi 4. kojim se predviđa kažnjavanje korisnika seksualnih usluga. Također, se sada predlaže kažnjavanje za pokušaj. Predlaže se pooštrenje kazni. 
 
(1. i 2. amandman jednoglasno prihvaćeni)

Amandman 3.

Na članak 54.
«Članak 54. mijenja se i glasi:
Članak 195. mijenja se i glasi
«(1) Tko organizira ili omogući pružanje seksualnih usluga kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno s maloljetnom osobom ili djetetom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine..
(3) Tko radi zarade organizira ili omogući pružanje seksualnih usluga kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(4) Tko drugu osobu radi zarade silom ili prijetnjom uporabe sile ili obmanom prisili ili navede na pružanje seksualnih usluga kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 3. ili 4. ovoga članka počinjeno s maloljetnom osobom, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 3. ili 4. ovoga članka počinjeno s djetetom, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
(6) Bez utjecaja je  za počinjenje kaznenog djela iz ovoga članka je li se osoba koja se podvodi već ranije bavila prostitucijom ili ne.».


Obrazloženje:

Prema dosadašnjem Zakonu podvođenje punoljetnih osoba kažnjivo je samo ako je učinjeno radi zarade, dok se podvođenje djece i maloljetnih osoba kažnjava bez obzira na motiv. Predlažemo kažnjavanje i za podvođenje punoljetnih osoba bez obzira na motiv, a podvođenje radi zarade kao kvalificirani oblik osnovnog djela podvođenja.
 

Amandman 4.

Iza članka 54. dodaje se članak “ 54 a “ koji glasi
“Iza članka 195 dodaje se naziv i članak 195a  koji glase:

Kupovanje seksualnih usluga

(1) Osoba koja kupi ili pokuša kupiti seksualnu uslugu od druge osobe kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Osoba koja kupi ili pokuša kupiti seksualnu uslugu od maloljetne osobe ili djeteta kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(3) Kazneni postupak u odnosu na kaznena djela iz ovog članka pokreće se po službenoj dužnosti.”

Obrazloženje:

U stavku 1. dodaje se novo kazneno djelo kojim se propisuje kažnjavanje korisnika seksualnih usluga. Razlog za uvođenje ovakvog novog kaznenog djela vidimo u potrebi suzbijanja uzroka prostitucije.
Kvalificirani oblik ovog djela predviđen je u članku 175. stavku 4.
U odnosu na stavak 2. valja reći da se svaka vrsta spolnog odnosa ili druge spolne radnje sa djetetom kažnjava prema drugim odredbama Kaznenog zakona, dok nema djela koje bi reguliralo kažnjavanje za pokušaj kupovanja spolne usluge od djeteta ili maloljetne osobe.Prostituirane osobe treba promatrati kao žrtve koje nije potrebno kažnjavati.Kažnjavati treba svodnike, osobe koje trguju ženama i djecom, te osobe koje kupuju seksualne usluge prostituiranih osoba, te na takav način iskorištavaju siromaštvo, nezaposlenost, diskriminirajuće uvjete rada, rodnu nejednakost i nasilje prema ženama i djeci. 
Prostituciju valja promatrati kao oblik iskorištavanja žena i djece koji predstavljaju ozbiljan društveni problem. 
(amandman 3.i 4. prihvaćen većinom glasova)

Hrvatski sabor  na 20. sjednici, održanoj 9.6. 2006. god. nije prihvatio amandmane Odbora, ali je Vlada preuzela amandman 1. i kao takav je usvojen na sjednici Sabora. 


37. sjednica Odbora
- održana 1. lipnja 2006. godine

2 točke dnevnog reda
1. Konačni prijedlog zakona o športu, P.Z.br.437 - drugo čitanje
(jednoglasno prihvaćen, uz slijedeći amandman koji je prihvaćen sa” 6 glasova za i 1 protiv”)

Amandman 1.
Na članak 1.
U članku 1. stavku 3. iza riječi»spol» dodaju se riječi «spolnu orjentaciju».

Obrazloženje:
- Zakon o ravnopravnosti spolova izrijekom propisuje u članku 6. stavku 2.   «zabranjuje se diskriminacija na temelju bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orjentacije.»
Člankom 36. Zakona o ravnopravnosti spolova propisana je obveza usklađivanja svih zakonodavnih akata sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u roku od godine dana. Premda je Zakon donesen u srpnju 2003. godine, ne samo da pozitivno zakonodavstvo nije usklađeno sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, već se i danas u 2006. godini, odnosno pune 3 godine, od strane predlagatelja redovito ignorira odredba čl. 36. Zakona o ravnopravnosti spolova.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, također zabranjuje diskriminaciju izravnu i neizravnu na temelju rase,boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza…
- Zakon o istospolnim zajednicama propisuje u članku 21. zabranu izravne i neizravne diskriminacije na osnovi istospolne zajednice ili homoseksualne orjentacije.
- Zakon o državnim službenicima,čl.6.zabranjuje diskriminaciju ili povlašćivanje građana  po osnovi spolne orjentacije.

Osim čl.36. Zakona o ravnopravnosti spolova kojeg ne primjenjuju  nadležna ministarstva,  upitna je i stručnost imenovanih koordinatora za ravnopravnost spolova u ministarstvima koji su zaduženi za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova.
Nepoznavanje Zakona koji je na snazi već 3 godine,ukazuje na nedovoljno dobru suradnju između koordinatora za ravnopravnost spolova i Ureda za ravnopravnost spolova.

Hrvatski sabor je  na 20. sjednici, održanoj 9.6. 2006. god.  prihvatio amandman Odbora. 

2.Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, P.Z.br.504 -prvo čitanje (jednoglasno prihvaćen)

38. sjednica Odbora
- održana 29. lipnja 2006. godine
1 točka dnevnog reda 
1. Prijedlog zakona o oružju, P.Z.E. br.522 - prvo čitanje

39. sjednica Odbora
- održana 03.listopada 2006. godine
4 točke dnevnoga reda
1.Prijedlog Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010.
2. Godišnje izvješće o radu Državnih odvjetništava u 2005. godini
3. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007.godine
4. Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine


Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese                                    

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine

uz slijedeće amandmane:

1. amandman: U poglavlju II. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 32. Tržište rada, u podgrupi II. Ostale statističke aktivnosti, broj 4 - Anketa o radnoj snazi prema tromjesečnoj dinamici i regionalnoj razini, dopuniti Kratki opis sadržaja aktivnosti na način da se iza riječi: „u tromjesečnoj dinamici“ dodaju riječi: „ po spolu“.

2.amandman: U poglavlju  II. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ...., Broj 7 - Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva, dopuniti Kratak opis sadržaja podataka  na način da se iza riječi: „timu“ brišu riječi: „po spolu“ a iza riječi : „broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom“, dodaju riječi: “po spolu“.

3.amandman: U poglavlju II. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo,sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka ….., Broj 28 – Statistika o provođenju specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite redovnih studenata. Dopuniti Kratak opis sadržaja podataka na način da se iza riječi:“redovitih studenata“ dodaju riječi:“po spolu“.

4.amandman: U poglavlju II. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE, grupa 35. Zdravstvo,sigurnost i zaštita potrošača, podgrupi  I  Statističko istraživanje prikupljanje 
podataka…., Broj 36 – Praćenje osnovnih parametara rasta, razvoja i zdravstvenog stanja djeteta predškolske dobi, dopuni na način da se iza riječi:“predškolske dobi“ dodaju riječi:“po spolu“.

Obrazloženje: (1- 4)

Prema čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu.

Kako bi se postigla i održala dosljednost u iskazivanju podataka po spolu potrebno je navesti spol kao varijablu svugdje gdje to nije eksplicitno navedeno, napose zbog toga što se trenutno samo određeni podaci iskazuju po spolu i to do određene razine pokazatelja. Uključivanje spola je nužno zbog utvrđivanja stanja i praćenja procesa promjena u području ravnopravnosti spolova. Stoga ti podaci moraju biti iskazani svugdje gdje se vodi statistika o pojedincu, kako bi razni zainteresirani korisnici (žene, ženske udruge, državna i javna tijela) mogli jednostavno doći do razumljivih i pouzdanih rodno relevantnih podataka. Podaci koji su iznimno važni za ravnopravnost spolova obuhvaćaju područja rada i zapošljavanja, pravosuđa, odlučivanja u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi te obrazovanja.
 
Također, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru i donošenje slijedećeg zaključka:

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da poslove službene statistike koje obavljaju različita  ovlaštena tijela službene statistike, a odnose se na počinjeno nasilje  u obitelji objedini u sklopu planiranih projekata i istraživanja za 2007. godinu.

Hrvatski sabor je  na 22. sjednici, održanoj 18.10. 2006. god.  prihvatio 1. amandman Odbora. Amandmani 2.3.4. i predloženi zaključak Odbora nisu prihvaćeni. 

40. sjednica Odbora
- održana 16. studenoga 2006. godine
1 točka dnevnog reda 
1. Konačni prijedlog zakona o oružju, P.Z.E. br.522 - drugo čitanje

Nakon provedene rasprave članovi/ice Odbora  jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskome saboru da donese Zakon  o oružju, P.Z.E. br.522


Također, Odbor je većinom glasova «7 za» i «1protiv»  odlučio predložiti  Hrvatskome saboru  donošenje slijedećeg amandmana:

1. amandman:

Na članak 110.
U članku 110. stavku 1. dodaje se točka 11 koja glasi:
«11) postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta iz članka 10.stavka 2. točka 5.»

Obrazloženje:

Potrebno je jasno propisati mjerila i način utvrđivanja uvjeta iz članka 10.stavak 2 točka 5. Naime, «poremećeni obiteljski odnosi» ne znače nužno i poremećaje u ponašanju koji mogu biti od utjecaja  za procjenu o opravdanosti  izdavanja odobrenja za oružje.Također,je nužno propisati postupanje policijskih službenika koji sačinjavaju službenu bilješku  na temelju svih prikupljenih podataka o osobi, jer povjerenstvo policijske uprave  prilikom odlučivanja  uzima u obzir i službenu zabilješku policijskog službenika.
Hrvatski sabor je  na 23. sjednici, održanoj 15.12. 2006. god. donio zaključak da se o navedeni akt uputi u treće čitanje.  

Okrugli stol – 23. studenoga 2006. godine

Tema okruglog stola:«Seksualno nasilje - prijedlozi izmjena zakona, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih   programa.»

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora organizirao je okrugli stol 23.11 2006. godine u suradnji s  Uredom  za ravnopravnost spolova Vlade RH i nevladinom udrugom «Ženskom sobom» iz Ženske mreže Hrvatske, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i uključivanja Hrvatskoga sabora u početak kampanje Vijeća Europe pod nazivom  «Parlamenti ujedinjeni u borbi protiv obiteljskog nasilja nad ženama,» koja počinje 24.11.2006.godine osudom obiteljskoga nasilja nad ženama,a provodit će se do Međunarodnog dana žena 2008. godine.

Predsjednica Odbora izrazila je zadovoljstvo što se na ovaj način Odbor za ravnopravnost spolova i Hrvatski sabor uključio u početak sveeuropske kampanje, koja počinje  24.11. 2006. godine pod nazivom «Parlamenti ujedinjeni u borbi protiv obiteljskog nasilja».
 

41. sjednica Odbora
- održana 29. studenoga 2006. godine
1 točka dnevnog reda 
1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova, s Konačnim prijedlogom zakona,P.Z.br.582. – hitni postupak 

 42. sjednica Odbora
- održana 23. siječnja 2007. godine
2 točke dnevnog reda
1. Konačni prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, drugo čitanje P.Z.br.504.
2.Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu 

13. veljače 2007. zajednički okrugli stol s Odborom za obitelj, mladež i šport, 1 točka –„ Zdravstveni odgoj i obrazovanje u školama“

Tematska sjednica: „Položaj žena na tržištu rada“, održana 7.ožujka 2007. godine
Tematska sjednica: Javno predstavljanje Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, održane 15.ožujka 2007. godine
 
43. sjednica Odbora
- održana 26. travnja 2007. godine
3 točke  dnevnog reda
1. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2006. godinu
2. Izvješće o radu  pravobranitelja za djecu za 2006. godinu
3. Prijedlog zakona o prekršajima, prvo čitanje P.Z.br.673

- 07. svibnja 2007. tematski seminar za hrvatske zastupnice, 1 točka – „Socijalna skrb i ravnopravnost spolova – norveška iskustva“

Tematska sjednica:“Prava rodilja i položaj primalja“, održana 14. svibnja 2007. godine

44. sjednica Odbora
- održana 24. svibnja 2007. godine
4 točke  dnevnog reda
1. Zahtjev Kluba HSS-a, u svezi izjave glasnogovornika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva upućene zastupnici Ljubici Lalić
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, prvo čitanje, P.Z.br.686
3. Prijedlog zakona o udomiteljstvu, prvo čitanje, P.Z.687
4. Konačni prijedlog Zakona o oružju, treće čitanje, P.Z.E.br.522


45. sjednica Odbora
- održana 19. lipnja 2007. godine
1 točka dnevnog reda
1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.703

Tematska sjednica Odbora:“Analiza prava istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj“, održana 5. srpnja 2007. godine

46. sjednica Odbora
- održana 11. i u nastavku 12. srpnja 2007. godine
2 točke dnevnoga reda
1.Prijedlog za pokretanje postupka donošenja Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu – utvrđivanje stajališta Odbora – glasovanje
2. Zamolba za pokroviteljstvo prve međunarodne konferencije o mobbingu
 

Zajednička tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22- rujna, održana 20. rujna 2007. godine, na temu: „Ostvarivanje prava na  besplatnu pravnu pomoć“.