Izvješće o aktivnostima Odbora za ravnopravnost spolova u razdoblju od 2007.-2009. godine


Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora tijekom razdoblja od 2007.-2009. godine na svojim redovitim sjednicama raspravljao je o sljedećim prijedlozima zakonima i izvješćima:

Zakoni:
1. Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih
2. Prijedlog zakona o prekršajima 
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
4. Prijedlog zakona o udomiteljstvu
5. Prijedlog Zakona o oružju 
6. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima
7. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
8. Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije
9. Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
10. Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu 
12. Prijedlog zakona o Državnom inspektoratu
13. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći
14. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti
15. Prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
16. Prijedlog zakona o plaćama državnih službenika
17. Prijedlog zakona o radu
18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
19. Prijedlog strategije održivog razvitka Republike Hrvatske
20. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece
21. Prijedlog zakona o medicinskoj oplodnji + Prijedlog zakona o izmjenama zakona
22. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (2 čitanja)
23. Prijedlog zakona o elektroničkim medijima (2 čitanja)
24. Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Izvješća:
1. Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. i 2007. godinu
2. Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2006., 2007. i 2008. godinu
3. Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2006., 2007. i 2008. godinu
4. Godišnja izvješća o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2007. i 2008. godinu 
5. Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. godini
6. Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u razdoblju od 1. studenog 2006. do 31. prosinca 2007.
7. Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a te Izvješća Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2007. i 2008. godinu 
8. Izvješća o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2007. godinu 
9. Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine
10. Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.)

Inicijative:
Odbor je 2007. godine bio predlagatelj Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu
Odbor je 2008. godine pokrenuo inicijativu za izmjene i dopune Poslovnika Hrvatskog sabora

Provođenje mjera i zadaća iz 
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji pred Odbor za ravnopravnost spolova, ali i ostale institucionalne mehanizme postavlja niz zadataka s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2006. do 2010. godine.
Mjerom 4.1.2. Nacionalne politike u programskom području Ravnopravnost u procesu odlučivanja propisana je obveza održavanja tribina i konferencija o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na državnoj i lokalnoj razini, radi postizanja svijesti javnosti o ovom pitanju.
- Odbor za ravnopravnost spolova sudjelovao je u kampanji Ženske mreže Hrvatske tijekom listopada i studenog 2007. godine na temu: Politička participacije žena na parlamentarnim izborima 2007. godine
- Odbor za ravnopravnost spolova sudjelovao je 12. rujna 2008. godine u radu tematske sjednice Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Rijeke na temu: Žene na izborima u svjetlu novog Zakona o ravnopravnosti spolova.
- Odbor za ravnopravnost spolova je 24. veljače 2009. održao tematsku sjednicu na temu: Žene na lokalnim izborima 2009. godine. Na tematskoj sjednici sudjelovali su članovi i članice Odbora, zainteresirani saborski zastupnici, predstavnici/e državnih institucija, političkih stranaka, lokalne izvršne vlasti, nevladinih organizacija kao i predsjednici/ce županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
- Odbor za ravnopravnost spolova je 31. ožujka 2009. godine u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održao tematsku sjednicu na temu: Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena. Na tematskoj sjednici su sudjelovali članovi i članice Odbora, zainteresirane saborske zastupnice, predstavnice CESI-ja, predsjednice županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, GONG-a i ženskih udruga. 
Unutar programskog područja Nasilje nad ženama mjerom 5.2.17. propisana je obveza redovitog obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog Odbor je održao:
- 23. studenog 2006. godine, u suradnji sa Ženskom sobom, okrugli stol na temu Prevencija seksualnog nasilja nad ženama
- 24. studenog 2009. godine, tematsku sjednicu kojom se i Hrvatski sabor uključio u kampanju Interparlamentarne unije – Parliaments take action on violence against women. Tema sjednice bila je Život i problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa.
Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna – Odbor za ravnopravnost spolova, održao je: 
- 20. rujna 2007. godine zajedničku tematsku sjednicu s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na temu Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć pri čemu je naglašena potreba donošenja zakona koji bi svim građanima osigurao kvalitetnu i stručnu pravnu pomoć.
- 18. rujna 2008. godine tematsku sjednicu na kojoj je predstavljena kampanja „RECI DA“ Autonomne ženske kuće-Zagreb u sklopu programa potpora Europske komisije CARDS u suradnji s Gradom Zagrebom o važnosti sustavnog financiranja autonomnih skloništa za žene-žrtve nasilja u obitelji.
- 21. rujna 2009. godine tematsku sjednicu na temu: Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 
Odbor za ravnopravnost spolova aktivno je sudjelovao u Kampanji Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje (od 25. studenog 2006. do ožujka 2008. godine). O svim aktivnostima Odbor je redovito izvještavao Odbor za jednake mogućnosti za žene i muškarce Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Sve aktivnosti koje su Hrvatski sabor i Odbor za ravnopravnost spolova provodili tijekom Kampanje Vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje (2006.-2008.) objavljene su u publikaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Europe: Compendium of actions and good practice, koja donosi pregled aktivnosti parlamenata svih zemalja koje su se uključile u navedenu kampanju.
U povodu 10-te obljetnice obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u sklopu kampanje Interparlamentarne Unije: Commit - Act - Demand: We CAN End Violence against Women, Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, 25. studenoga 2009. pročitao je izjavu (koju je pripremio Odbor za ravnopravnost spolova):
Želimo unaprijediti sveobuhvatne napore koje Hrvatska provodi na suzbijanju nasilja nad ženama. S nepokolebljivom namjerom ustrajemo u tim naporima, a Hrvatski sabor će, prije svega donošenjem zakonskih propisa i javnim zalaganjem, nastojati da suzbijanje nasilja u obitelji i nad ženama ostane visoko na ljestvici naših aktivnosti. (dio izjave)
U programskom području Institucionalni mehanizmi i načini provedbe mjerom 7.1.2. Odbor za ravnopravnost spolova i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske obvezani su na suradnju i zajedničko razmatranje poteškoća u provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te je istaknuta obveza sazivanja redovitih tematskih sjednica, koju je Odbor za ravnopravnost spolova redovito i izvršavao. 
Dana 19. svibnja 2008. godine održana je sjednica na temu: Provođenje Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. u 2007. godini na kojoj su sudjelovali članovi i članice Odbora, zainteresirani saborski zastupnici, koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, predsjednici/ce odbora ili povjerenstava za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini, te predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija. Tom prilikom još je jednom istaknuta važnost županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava te koordinatora/ica u državnim tijelima u ostvarivanju ciljeva Nacionalne politike.
Vezano uz mjeru 7.1.3. prema kojoj su Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dužni uskladiti Poslovnik Hrvatskoga sabora sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 22. veljače 2008. godine raspravljao o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, s obzirom na obvezu koja proizlazi iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Sukladno propisanim zadaćama Odbor je predložio usklađivanje Poslovnika Hrvatskoga sabora sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, broj 116/03.), kojim bi se omogućila provedba odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena u odborima i izaslanstvima Hrvatskoga sabora. Istaknuta je dužnost Odbora za ravnopravnost spolova sukladno članku 100. stavak 1. Podstavak 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora da potiče ravnomjernu spolnu zastupljenost u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora te je predloženo da se sukladno načelima ravnopravnosti spolova uvedu jezični standardi u Poslovnik Hrvatskoga sabora, za zvanja i zanimanja u muškom, odnosno ženskom rodu, ovisno o spolu (zastupnik/ice, član/ica, predsjednik/ica…). Svi prijedlozi Odbora prihvaćeni su na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora te su dio izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskoga sabora od 4. travnja 2008. (NN. 39/2008).
Sukladno mjerama 7.1.4. i 7.1.7. Nacionalne politike, koje govore o unapređenju koordinacije rada između različitih mehanizama za ravnopravnost spolova i njihovoj suradnji s nevladinim udrugama i civilnim društvom, Odbor je radio na stalnom poticanju suradnje. Kroz sudjelovanje na nizu seminara, tribina, okruglih stolova i sl. zajednički smo razmatrali niz pitanja od interesa za provedbu Nacionalne politike.
- Sudjelovanje u modularnom programu: Obrazovanje za rodnu jednakost – održanom u Crikvenici održanom od 24.-27. svibnja 2007. u organizaciji Ženske udruge IZVOR iz Tenje
- Sudjelovanje na javnoj tribini na temu: Mobbing-psihološko zlostavljanje na radnom mjestu, održanoj 5. rujna 2007. godine u Dalju, u organizaciji Građanske organizacije razvoja GORD iz Dalja
- Obilježavanje Svjetskog dana seoskih žena u Dalju – 19. listopada 2007. u suradnji s udrugom GORD
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Rad skloništa za žene žrtve nasilja održanom 21. studenog 2007. godine u Rijeci, organizaciji Gradskog vijeća Grada Rijeke 
- Sudjelovanje na okrugom stolu na temu: Rodna ravnopravnost za društvo jednakih mogućnosti, održanom 13. prosinca 2007. godine u Zadru u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zadarske županije
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Ograničenja i izazovi Zakona o ravnopravnosti spolova, održanom 3. ožujka 2008. u Rijeci, u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena Grada Rijeke
- Predavanje o Nacionalnoj politici u vezi obitelji, održano 15. svibnja 2008. godine u Požegi povodom Međunarodnog dana obitelji, u organizaciji Grada Požege
- Sudjelovanje na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica 16. svibnja 2008. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena Krug u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Žene na tržištu rada, održanom 29. rujna 2008. godine u Belom Manastiru, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Belog Manastira
- Izlaganje na panel raspravi: Žene i siromaštvo – nesigurnost rada i nezaposlenost održanoj 17. studenog 2008. godine u Zagrebu u organizaciji Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
- Sudjelovanje na konferenciji: Hrvatska, država ljudskih prava – 18 godina poslije, održanoj 2. prosinca 2008. godine u Zagrebu, povodom obilježavanja 60. godišnjice donošenja UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima, u organizaciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog helsinškog odbora
- Sudjelovanje na konferenciji: Pučki pravobranitelj kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u povodu stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije, održanoj 26. siječnja 2009. u Zagrebu u, organizaciji Ureda pučkog pravobranitelja a uz potporu UN-ovog Programa za razvoj UNDP-a 
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Participacija žena u političkim strankama, održanom 10. veljače 2009. godine u Požegi, u organizaciji udruge "Delfin" Pakrac u partnerstvu s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije u sklopu projekta „Zajedno možemo“
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Što učiniti da se poveća politička zastupljenost žena na lokalnoj razini?, održanom 20. veljače 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH u sklopu Kampanje sa sloganom "Uravnotežimo se!" s ciljem povećanja političke participacije žena na lokalnim izborima u svibnju 2009. godine
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Zakon o ravnopravnosti spolova i njegov utjecaj na postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u tijelima političkog odlučivanja, održanom 23. veljače 2009. godine u Karlovcu, u organizaciji udruge Korak-Karlovac u sklopu projekta: «Lokalni izbori 2009. – promocija uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena»
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Ravnopravnost spolova i demokracija“, održanom od 27. veljače do 1. ožujka u Termama Jezerčica – Donja Stubica, u organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca, u sklopu projekta „Zajedno možemo“
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Žene u politici na području Koprivničko-križevačke županije, održanom 2. ožujka 2009. godine u Koprivnici, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije a sa svrhom javnog upozoravanja na veliku podzastupljenost žena na političkoj sceni.
- Sudjelovanje u javnoj raspravi na temu: Žene u političkom i javnom životu – izbori svibanj 2009., održanoj 15. travnja 2009. u Osijeku, u organizaciji Ženske udruge IZVOR kao dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH „Participacija žena u politici“
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica, 22. svibnja 2009. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena Krug u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.
- Sudjelovanje na radnom sastanku fokus grupe organiziranom u okviru izrade Strategije poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, održanom 16. rujna 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR)
- Sudjelovanje na tribini pod nazivom: Nasilje u obitelji i nad ženama, održanoj 25. rujna 2009. u Umagu u organizaciji Zajednice žena Bujštine, s posebnim osvrtom na institucionalnu pomoć žrtvama nasilja i suradnju između institucija nadležnih za provođenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
- Sudjelovanje na okruglom stolu-tribini na temu: Zaštita i unaprjeđenje zdravlja žena na selu, održanom 16. listopada 2009. u Babinoj Gredi, u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u povodu Svjetskog dana seoskih žena koji se obilježava 15. listopada
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Povežimo se, zajedno smo jače!, održanom 19. listopada 2009. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Položaj žene u društvu, održanom 24. listopada 2009., u Zagrebu u organizaciji Veleposlanstva Kanade u povodu posjeta glavne guvernerke Kanade Michaëlle Jean Republici Hrvatskoj
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Važnost prevencije u sprječavanju nasilja među mladima, održanom 23. studenoga 2009. u Rijeci, u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena SDP Grada Rijeke i Foruma mladih SDP 
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Žene u opasnim zanimanjima, održanom 25. studenoga 2009. u Zagrebu, u organizaciji časopisa „Zaštita“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
- Sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji: Primjena načela ravnopravnosti spolova na lokalne javne politike – dobri primjeri iz EU, održanoj 26.-28. studenog 2009. u Splitu, u organizaciji udruge „Domine“, u sklopu projekta „Stvaranje novih modela za unaprjeđenje položaja žena u društvu i integraciju rodnih politika u lokalne javne politike u Gradu Splitu“. 
- Sudjelovanje na okruglom stolu na temu: Pravni put – stranputica?, održanom 8. prosinca 2009. u Zagrebu, u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava, Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, s naglaskom na probleme i perspektive Naknade šteta sudskim putem zbog usmrćenja bliske osobe u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. godine.
- Sudjelovanje za tematskoj sjednici: Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo, održanom 14. prosinca 2009. godine u Zagrebu, povodom obilježavanja Dana ljudskih prava, u organizaciji Gradske koordinacije za ljudska prava Gradske skupštine Grada Zagreba
- Sudjelovanje na predstavljanju rezultata znanstvenog istraživanja: Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj, održanom 16. prosinca 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost Vlade Republike Hrvatske 
- Sudjelovanje na konferenciji u povodu 30. obljetnice donošenja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, održanoj 18. prosinca 2009. u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i UNDP – Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Vezano uz mjeru 7.3.1. (Informirat će se građanke/e o obavezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života Republike Hrvatske, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU. – a čiji su nositelji: HRT/Vijeće HRT-a, mediji, Ured za ravnopravnost spolova, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora) Odbor za ravnopravnost spolova na svojim sjednicama raspravlja o godišnjim izvješćima Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obaveza utvrđenih Zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a. Na prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova od 20. 11. 2008. Hrvatski sabor donio je zaključak:
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da posebno razmotri primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova koje govore o obvezi medija da kroz programske sadržaje, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca, te o tome izvijesti Hrvatski sabor najkasnije do kraja ožujka 2009. godine.
Programsko vijeće podnijelo je Hrvatskom saboru Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.). Navedeno izvješće u Hrvatskom saboru je primljeno na znanje 2. listopada 2009. godine. Na prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donio je zaključak:
Zadužuje se Programsko vijeće Hrvatske radio-televizije da prilikom podnošenja redovitih godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima HTV-a i HR-a podnosi i posebno izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti spolova sukladno primjedbama i prijedlozima iznijetim u raspravi.
Na prijedlog Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatski sabor donio je sljedeće zaključke:
Zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da sukladno zakonskim obvezama utječe na programski sadržaj Hrvatskog radija i Hrvatske televizije kako bi se izbjegli spolni stereotipi i pridonijelo senzibilizaciji javnosti o ravnopravnosti spolova što bi utjecalo na smanjenje brojnosti različitih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja.
Predlaže se Programskom vijeću HRT-a da sukladno zakonskim ovlastima razmotri reklame koje se emitiraju na Hrvatskoj televiziji a koje bi mogle u svom sadržaju imati poruke društveno neprihvatljivog ponašanja prema ženama.

Tijekom razdoblja od 2007. do 2009. godine Odbor za ravnopravnost spolova održao je i sljedeće tematske sjednice i okrugle stolove:
1. Okrugli stol na temu: Zdravstveni odgoj i obrazovanje u školama – održan 13. veljače 2007. (u suradnji s Odborom za obitelj, mladež i šport)
2. Tematska sjednica: Položaj žena na tržištu rada, održana 7. ožujka 2007. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena (u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova)
3. Tematska sjednica: Javno predstavljanje Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, održane 15. ožujka 2007. godine (kampanju pokrenuli: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, OMG – Otvorena medijska grupacija, uz financijsku pomoć Europske komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International s ciljam razvijanja svijesti o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i promicanja rodne ravnopravnosti, kako kroz vrijednosne stavove tako i kroz ponašanje mladih.)
4. Tematski seminar za hrvatske zastupnice: Socijalna skrb i ravnopravnost spolova – norveška iskustva, 7. svibnja 2007. godine koju je Odbor održao u suradnji s veleposlanstvom Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj 
5. Tematska sjednica: Prava rodilja i položaj primalja, održana 14. svibnja 2007. godine povodom obilježavanja Majčinog dana i Dana obitelji, u suradnji s Udrugom RODA i Hrvatskom udrugom primalja
6. Tematska sjednica na prijedlog Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (udruga „Mobbing“) o Nacrtu prijedloga zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, održana 19. lipnja 2007. godine u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s ciljem upoznavanja javnosti sa sve prisutnijim kršenjem ljudskih prava u sferi radnih odnosa, raznim oblicima seksualnog zlostavljanja na radu, kao i štetnim posljedicama koje trpi zaposlenik, poslodavac i društva u cjelini
7. Tematska sjednica: Analiza prava istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj, održana 5. srpnja 2007. godine
8. Tematska sjednica: Zakon o ravnopravnosti spolova – moguće promjene, održana 6. ožujka 2008. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena - 8. ožujka


MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ODBORA ZA 
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

2 i 3. srpnja 2008. godine
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo je u Parizu na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji. Tema konferencije: Profesionalna jednakost između žena i muškaraca i pristup žena odgovornim pozicijama.

Od 19. do 22. listopada 2008. godine
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Manili na Trećem globalnom kongresu žena u politici i upravi pod nazivom: Spol u promjeni klime i smanjenju rizika od katastrofe.

27. i 28. studenoga 2008. godine
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora primio je u dvodnevni službeni posjet izaslanstvo Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Od 2. do 4. prosinca 2008. godine
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Ženevi na konferenciji predsjednika i članova parlamentarnih odbora Interparlamentarne unije koji se bave pitanjem ravnopravnosti spolova. Tema konferencije: Odgovor parlamenata na nasilje nad ženama

5. ožujka 2009. godine 
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo je u Bruxellesu na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za jednakost žena i muškaraca. Konferenciju je organizirao Odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta kao okvir za obilježavanje Međunarodnog dana žena. Tema konferencije: Kandidatkinje za europske izbore.

Od 14. do 16. lipnja 2009. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovala je u Dubrovniku na Šestoj regionalnoj radionici za parlamentarke Jugoistočne Europe. Radionicu je organizirao GTF – Gender Task, Force na temu: Kako žene Jugoistočne Europe preživljavaju globalnu ekonomsku krizu.


15. listopada 2009. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovala je u Sarajevu na Drugoj regionalnoj konferenciji parlamentarki. Konferenciju je organizirao OSCE – Misija za BiH na temu: Povećanje političke participacije žena regiji – utjecaj političkih, ekonomskih i društvenih faktora. 

12. i 13. studenog 2009. godine
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo je u Stockholmu na konferenciji za predstavnike parlamenata zemalja članica EU, zemalja kandidata te Europskog parlamenata. Tema konferencije: Pitanja ravnopravnosti spolova na područjima političke participacije i tržišta rada. 

OSTALE AKTIVNOSTI ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

13. ožujka 2007. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol primila je u radni posjet veleposlanicu Kraljevine Norveške Elisabeth Walaas. Dogovoreno je organiziranje seminara predstavnice Norveškog parlamenta za zastupnice u Hrvatskom saboru o položaju žena u politici.

28. ožujka 2008. godine
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Karmela Caparin primila je u radni posjet predstavnicu Federacije žena iz Kube Karolinu Amador Perez, zaduženu za europska pitanja. Radi se o najvećoj nevladinoj organizaciji koja promiče prava žena i djece i brine o njihovoj zaštiti, permanentno surađuje s kubanskim parlamentom i vladom na donošenju i provedbi propisa iz ovog područja. 

1. listopada 2008. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol održala je radni sastanak s predstavnicama hrvatskih pirotehničarki, na kojem su razmatrane specifične poteškoće pirotehničarki te zakonska regulativa koja pokriva ovo područje. 

2. veljače 2009. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i članica Odbora Romana Jerković održale su radni sastanak s ravnateljicom Doma za zlostavljane žene i djecu "Sv. Ana" s. Suzana Samardžić u Rijeci, o problemu resocijalizacije zlostavljanih žena. 

11. srpnja 2009. godine 
Podrška predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova prosvjedu u organizaciji udruge RODA, protiv Konačnog prijedloga zakona o medicinskoj oplodnji, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, otpuhivanjem simboličnih balona od sapunice, kako bi se saborskim zastupnicima koji su upravo glasovali o tom prijedlogu dalo do znanja da će izglasaju li ovaj zakon u predloženom obliku rasplinuti i onako krhke nade osoba s problemom neplodnosti za željenim djetetom.