Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo s rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora,  raspravio je na  45. sjednici  održanoj 6. svibnja 2015. godine Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 5. prosinca 2014. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, sukladno odredbi članka 179. stavka 2.  Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravu o navedenom Izvješću proveo je kao zainteresirano radno tijelo.

Članovi Odbora bili su upoznati s Mišljenjem koje je na Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji uputila Vlada Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-12/71, od 19. veljače 2015. godine, temeljem članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
U iscrpnom uvodnom izlaganju pučka pravobraniteljica je navela da se predmetno Izvješće temelji na podacima prikupljanima na području zahvaćenom poplavom i obuhvaćaju vremensko razdoblje od sredine svibnja do početka prosinca 2014. godine. Navela je unapređenju sustava, boljoj organizaciji i zaštiti ljudskih prava u potencijalno kriznim situacijama.

Predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja osvrnuo se na dijelove Izvješća i naglasio da je bilo potrebno uzeti u obzir složenost cjelokupnog  sustava obnove s obzirom na postojeću legislativu u trenutku poplave. Istaknuo je da su poduzete stručne aktivnosti i mjere prije samog početka obnavljanja kuća i zgrada za što je bilo potrebno određeno vrijeme priprema. Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obilazili su poplavom zahvaćeno područje, nailazili na nesređene imovinske odnose, te je u dobroj namjeri da se ubrza obnova, učinjen ustupak priznavanjem svjedočenja o vlasništvu,  što je jednim dijelom zlorabljeno od strane korisnika pomoći.
 
U raspravi se, vezano uz izlaganje, neprihvatljivom smatra ocjena da nije bio uzet u obzir kriterij prioriteta obnove poplavom zahvaćenih zgrada kada se radilo o obiteljima s djecom koja pohađaju školu, objekata koji služe za obavljanje gospodarskih djelatnosti, kuća obitelji starije životne dobi  koji su u kontejnerskom smještaju, a čije kuće još nisu došle na red za obnovu.
Istaknuto je da je do prosinca 2014. godine obnovljeno 1.082 zgrade i izdano 1.947 odluka o obnovi, a ostatak će, prema planu, biti dovršen do ljeta 2015. godine. Broj obnovljenih kuća uključuje i one kuće koje su vlasnici obnavljali sami uz potporu Republike Hrvatske. Istaknuto je također da su obnovljene 22 zgrade javne namjene, te da su sve osnovne škole bile spremne za nastavu do početka školske godine.

Većina članova Odbora istaknula je da je u slučaju nezapamćene katastrofe koja je u svibnju 2014. godine najvećim dijelom zahvatila Vukovarsko-srijemsku županiju, Vlada Republike Hrvatske na planu zaštite i spašavanja, te otklanjanja opasnosti od zaraznih bolesti, izgradnje novog dijela nasipa i obnove obiteljskih kuća, kao i obnove  zgrada javne namjene djelovala, primjereno situaciji te da je samo Izvješće trebalo, uz prikupljene podatke  s terena, novinskih napisa i obraćanja građana pravobraniteljici, biti usmjereno prema sređivanju tih podataka, provjeri svih relevantnih činjenica, pa tek onda kroz preporuke donijeti zaključke.
Naglašeno je da su sve službe uključene u pomoć ugroženima svoje zadatke odradile besprijekorno, te da je dobar dio u Izvješću navedenih pritužbi neutemeljen. Bilo je za očekivati da u Izvješću budu navedene konkretne preporuke kao poticaj za slučaj budućih katastrofalnih pojava, koje bi pomogle da se eventualni propusti ne dogode. 

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 „za“ i 1„suzdržan“) predložiti Hrvatskome saboru

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Zdravko Ronko