Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 766

Odbor  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  41. sjednici  održanoj 2. prosinca 2014. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2014. godine. 

Sukladno odredbi članka 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu proveo kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnice Ministarstva gospodarstva, dano je obrazloženje da se predloženim izmjenama i dopunama žele otkloniti nedostaci važećeg Zakona (Narodne novine, broj 133/2013), te je potrebno omogućiti povećanje učinkovitosti rada javne uprave i provedbu  pojedinog javnog ili privatnog investicijskog projekta koji je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Uređuje se da se potencijalni strateški projekti mogu realizirati na nekretnini u većinskom suvlasništvu Republike Hrvatske ili  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prostoru koji je prostornim planom predviđen za investicijske projekte ili na pomorskom dobru, ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu nekretnine. Predloženim se izmjenama i dopunama investitoru olakšava podnošenje financijske dokumentacije vezane uz projekt, a administrativni kapaciteti Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) i Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) omogućit će bržu i kvalitetniju obradu zaprimljene prijave investicija.

U raspravi je posebno ukazano na odredbu koja se mijenja, a prema kojoj zainteresirani investitor ne mora dostaviti  dokaz o financijskoj sposobnosti i osiguranim izvorima za financiranje cijelog projekta, što je izuzetno skupo i gotovo nemoguće te je to i postala prepreka i za veći broj strateških investicija, te se predlaže ublažiti financijske uvjete za potencijalnog investitora. Prijedlog da  zainteresirani investitor mora dati dokaz o osiguranim izvorima financiranja u visini od najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta je dobra podloga za omogućavanje većeg investiranja i poticanje malog gospodarstva. Iskazan je i dvojba u vezi s predloženom izmjenom te se predloženi postotak ne smatra dovoljno ozbiljnim jamstvom za realizaciju prijavljenog projekta. Dosadašnja iskustava u realizaciji strateških projekata, naglašeno je,  pokazala su opravdanim da veliki investitor treba osigurati od 15 do 25 posto sredstava od vrijednosti projekta koji namjerava realizirati.

Predloženom izmjenom prema kojoj Ministarstvo vanjskih poslova sudjeluje u pripremi dokumentacije za arbitražu, pokrenute na temelju ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,  te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koje bi zastupalo Republiku Hrvatsku u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima radi zaštite  imovinsko pravnih interesa, potaknulo je na postavljanje pitanja o potrebi ugradnje  i mehanizama zaštite od potencijalnog strateškog kvazi investitora.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 „za“ i 1 „protiv“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje


ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE


Uz amandman

Na članak 1.

„Potencijalni strateški projekti“

u članku 2a, stavku (8) riječi „prema potrebi“ brišu se.

Obrazloženje:
Predloženim amandmanom uređuje da javni poziv za odabir zainteresiranog investitora bude objavljen, uz navedene mrežne stranice (središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom, središnjeg tijela državne uprave u čiju nadležnost pojedini potencijalni strateški projekt spada) i na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području planira realizirati potencijalni strateški projekt.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka, predsjednika Odbora.


                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                 Zdravko Ronko