Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica

Odbor  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  34. sjednici  održanoj 14. srpnja 2014. godine Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014. godine. 

Sukladno odredbi članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o predloženoj Odluci proveo kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja rekao je da se predmetnom Odlukom predlaže donošenje Prostornog plana Parka prirode Medvednica temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012 i 80/2013), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/2013).

Predmetni plan prošao je postupak dvije Javne rasprave 2005. godine i u veljači i ožujku 2014. godine, kada su uzete u obzir i nove granice Parka, temeljem Zakona o proglašenju Medvednice parkom prirode (Narodne novine, br. 25/2009.) te je prostor obuhvata plana reduciran s 22.826 ha na 17.938 ha, a broj stanovnika smanjen.

Predloženim se određuju opći ciljevi prostornog uređenja u smislu očuvanja prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda  za prostorni razvoj u stručnom je i detaljnom prikazu ukazala na prostorni obuhvat Parka prirode  i podjelu Plana prema zaštiti: na uže područje sa 78 posto obuhvaćene površine i rubno na 22 posto površine Parka, odnosno na zonu usmjerene zaštite i zonu korištenja.

Osim općih, Planom se utvrđuju posebni ciljevi u odnosu na regionalni položaj, odnos Parka prema Zagrebu i drugim naseljima na rubu, te specifičnostima njegovih prirodnih obilježja, a uspostavlja visoki stupanj kontrole korištenja prostora i aktivnosti unutar Parka ali i održiv  razvoj naselja i optimalno korištenje postojećeg građevinskog fonda.
 
Iz odgovora na pitanje postavljeno u raspravi o razlozima za hitnost donošenja predloženog Prostornog plana Parka prirode Medvednica proizašao je odgovor predstavnika predlagatelja da donošenje predstavlja temelj daljnjeg postupka donošenja urbanističkih planova i u vezi s time mogućnosti da se u 2016. godini povuku sredstava EU fondova za  daljnje uređenje na prostoru Parka prirode Medvednica.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 „za“ i 1 „suzdržan“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

   
ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Vedrana Babića člana Odbora.

 ČLAN ODBORA

 Vedran Babić