Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, P.Z.E. br. 505

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 26. rujna 2023. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, P.Z.E. br. 505, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. srpnja 2023. godine. 

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio razloge donošenja zakona i pitanja koja se njime uređuju. Istaknuo je da se predloženim izmjenama i dopunama u Zakon o trgovačkim društvima uvode rješenja Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela radi poboljšanja funkcioniranja tržišta Europske unije za trgovačka društva i za ostvarivanje slobode poslovnog nastana. Sloboda poslovnog nastana za trgovačka društva obuhvaća, između ostalog, pravo osnivanja takvih društava i upravljanja njima sukladno uvjetima utvrđenim zakonodavstvom države članice i kojoj imaju nastan. Implementacijom predmetne Direktive ostvarit će se sloboda poslovnog nastana uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva, uređenje prekograničnih preoblikovanja i podjele trgovačkih društava uz zadržavanje pravne osobnosti tih društava upisom u sudski registar nakon prekograničnog postupka. Potom je obrazložio razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Razlike su rezultat jezičnih i nomotehničkih ispravaka, prihvaćanja prijedloga i primjedbi iznesenih u raspravi te usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije 
    
    
Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa (8) glasova  „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Mišel Jakšić